Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang (06/04/2021)

 

Bãi bỏ Quyết định số: 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 28 tháng 02 năm 2011 về việc Quy định chế độ khuyến khích, thu hút đối với Bác sĩ tự nguyện tham gia làm việc tại ... (05/04/2021)

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng QLNN của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (30/03/2021)

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang (23/03/2021)

 

Quyết định Về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2021 (17/03/2021)

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo (16/03/2021)

 

Công bố danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang (16/03/2021)

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang (16/03/2021)