Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ngành thuế An Giang hỗ trợ người nộp thuế thực hiện gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Ngày đăng: 05/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện việc hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch Covid-19, Cục Thuế đã thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông để doanh nghiệp, người dân biết và thực hiện các quy định về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Tuy nhiên, qua công tác hỗ trợ người nộp thuế, nhận thấy người nộp thuế vẫn còn nhiều vướng mắc về xác định số thuế GTGT, thuế TNDN được gia hạn. Chính vì vậy, ngày 20/5/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5977/BTC-TCT triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP, để hướng dẫn chi tiết một số nội dung còn vướng mắc như sau:

Đối với thuế GTGT:

Công văn của Bộ Tài chính nêu rõ, số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, bao gồm số thuế GTGT tại trụ sở chính và số thuế phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh. Bộ Tài chính yêu cầu Kho bạc Nhà nước các tỉnh tạm thời chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT (trong thời gian gia hạn) trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT đối với trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

Đối với thuế TNDN:

Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn không bao gồm số thuế TNDN tạm nộp hàng quý theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ và Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Theo đó, số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán.   

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019 làm tăng số thuế TNDN phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn tối đa bằng 20% tổng số thuế TNDN phải nộp cả năm theo hồ sơ quyết toán khai bổ sung.

Qua kết quả tiếp nhận hồ sơ gia hạn thuế, tiền thuê đất của Cục Thuế, vẫn còn một số người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nhưng vẫn chưa gửi Giấy đề nghị gia hạn, do dó người nộp thuế cần nhanh chóng gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý để được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất; Đối với trường hợp doanh nghiệp thuộc diện gia hạn nhưng đã nộp tiền thuế gia hạn vào NSNN, nếu cần doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh số thuế đã nộp sang các loại thuế khác, hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế ban hành theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP.

- Thư tra soát mẫu C1-11/NS ban hành theo Thông tư số  84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính.

- Chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung điều chỉnh.  

Doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch điện tử (htttp://thuedientu.gdt.gov.vn) để kê khai, nộp thuế thì doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị gia hạn, Thư tra soát (nếu có) bằng phương thức điện tử cho cơ quan thuế; nếu doanh nghiệp chưa thực hiện thuế điện tử thì doanh nghiệp lựa chọn gửi trực tiếp hoặc gửi bưu điện các hồ sơ trên để được gia hạn nộp thuế; điều chỉnh số thuế đã nộp. Thời hạn chậm nhất gửi Giấy đề nghị gia hạn là ngày 30/7/2020.

Một điểm mới, hiện nay giao dịch điện tử giữa người nộp thuế và cơ quan thuế đã được tăng cường kênh giao dịch điện tử thông qua việc tích hợp giao dịch với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), do đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong thực hiện gia hạn nộp thuế và các dịch vụ khác do cơ quan thuế cung cấp./.

Tải về: Thông báo 2255/TB-CT hướng dẫn chi tiết một số điều về gia hạn nội thuế 

Trần Hoàng Phong