Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hướng dẫn thực hiện các quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí

Ngày đăng: 22/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Theo Sở Công thương An Giang, trong thời gian qua, Sở Công thương nhận được các kiến nghị, phản ánh của các Đại lý, cửa hàng kinh doanh LPG (gọi tắt là cơ sở kinh doanh doanh khí) trên địa tỉnh An Giang về việc thực hiện các quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí.

Sở Công thương vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Thông tư số 53/2018/TT-BCT ngày 25/12/2018 của Bộ Công Thương về việc quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí. 

* Người đứng đầu cơ sở kinh doanh khí phải tổ chức tập huấn kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí

Theo quy định của tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 53/2018/TT-BCT quy định các hình thức huấn luyện kỹ thuật an toàn như huấn luyện lần đầu, huấn luyện định kỳ hàng năm và huấn luyện lại (Được thực hiện khi có thay đổi vị trí làm việc, thay đổi công nghệ, khi người lao động nghỉ việc từ sáu tháng trở lên, hoặc khi kiểm tra không đạt yêu cầu). 

Do đó, các cửa hàng, đại lý kinh doanh LPG đã được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận hoàn thành huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí trước ngày Thông tư số 53/2018/TT-BCT có hiệu lực vào ngày 18 tháng 02 năm 2019 sẽ không còn hiệu lực và tất cả các đối tượng theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 53/2018/TT-BCT phải được huấn luyện định kỳ hàng năm và nội dung huấn luyện được thực hiện theo quy định tại phụ lục I của Thông tư 53/2018/TT-BCT.

Đồng thời, các cơ sở kinh doanh khí có trách nhiệm phải tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí của cơ sở đảm bảo về chương trình, nội dung huấn luyện theo quy định; đảm bảo người huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong chuyên ngành đó.

* Các cơ sở kinh doanh khí có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ các hồ sơ theo quy định

Theo quy định của khoản 5 Điều 6 của Thông tư số 53/2018/TT-BCT thì các cơ sở kinh doanh khí có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ các hồ sơ theo khoản 4 Điều 6 trong thời hạn 03 năm và xuất trình khi cơ quản quản lý nhà nước yêu cầu. 

Hồ sơ cần lưu trữ bao gồm: 

(1) Tài liệu huấn luyện; 

(2) Danh sách đối tượng huấn luyện với các thông tin và chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện theo mẫu tại Phụ lục IV Thông tư số 53/2018/TT-BCT. 

(3) Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác; 

(4) Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn; 

(5) Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn theo mẫu tại Phụ lục V Thông tư số 53/2018/TT-BCT (đối với trường hợp tổ chức huấn luyện được cơ sở kinh doanh khí thuê huấn luyện).

Đồng thời, để kịp thời giúp cho các Đại lý, cửa hàng kinh doanh LPG trên địa tỉnh An Giang khi gặp vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, Sở Công thương cung cấp thông tin liên hệ của Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương An Giang để kịp thời hướng dẫn, giải quyết. Địa chỉ Sở Công thương tỉnh An Giang: Số 10 Lê Triệu Kiết,Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang; Điện thoại: 0296.3957259.

Ngày 25/12/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 53/2018/TT-BCT quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2019

Thông tư này quy định các đối tượng cần được huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí bao gồm 03 nhóm: Người đứng đầu cơ sở kinh doanh khí hoặc cơ sở tiến hành hoạt động kinh doanh khí, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở; người đứng đầu các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc, phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng và tương đương và cấp phó của những người đứng đầu nêu trên được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn cơ sở kinh doanh khí (nhóm 1); người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn tại nơi làm việc (nhóm 2); người lao động trực tiếp liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo quản, giao nhận, vận chuyển trong lĩnh vực khí của cơ sở (nhóm 3). Trường hợp người lao động thuộc đối tượng huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm thì thực hiện huấn luyện theo quy định của pháp luật về huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

Tương ứng với từng nhóm đối tượng sẽ có nội dung huấn luyện an toàn kỹ thuật trong hoạt động kinh doanh khí khác nhau.

 

Phan Thanh