Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoàn thành giám sát về việc sắp xếp, giải thể các Hợp tác xã yếu kém trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 19/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện kế hoạch giám sát trước kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Phan Thanh Tùng, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Nội dung giám sát về việc sắp xếp, giải thể các Hợp tác xã yếu kém theo Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 639/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; việc tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Nhìn chung trong những năm qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng; từng bước khắc phục tình trạng yếu kém kéo dài; nhiều mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho thành viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Từ năm 2018 đến nay toàn tỉnh thành lập mới được 50/90 Hợp tác xã (HTX) (đạt 55,6% so với chỉ tiêu), nâng tổng số HTX nông nghiệp toàn tỉnh có 165 HTX NN với 12.022 thành viên. Dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ thành lập mới thêm 40 HTX nông nghiệp, đạt 90/90 HTX (đạt 100% so với chỉ tiêu theo Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 639/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Bên cạnh đó, nhiều chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được ban hành, từ đó việc tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết tiêu thụ sản xuất đã mang lại hiệu quả nhất định như: Hỗ trợ gần 50 doanh nghiệp triển khai liên kết sản xuất thông qua khoảng 30 HTX và 20 tổ hợp tác, hỗ trợ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời tham gia vào 18 HTX gắn với vùng nguyên liệu lúa gạo, hỗ trợ Tập đoàn Tân Long triển khai xây dựng hệ thống chế biến, kho chứa lúa gạo tại huyện Tri Tôn và tham gia thành lập HTX với nông dân địa phương để xây dựng vùng nguyên liệu bền vững; cùng Tập đoàn SunRice thực hiện kế hoạch xây dựng vùng nguyên liệu 10.000ha lúa DS1 và hệ thống chế biến kho chứa lúa gạo tại An Giang. Trong lĩnh vực thuỷ sản đã có 04 doanh nghiệp đầu tư các vùng ương nuôi cá tra tập trung theo hướng công nghệ cao.

Đoàn giám sát cơ bản nhất trí với các kết quả đạt được theo Báo cáo số 355/BC-SNNPTNN ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, Đoàn giám sát nhận thấy vẫn còn một số vấn đề hạn chế, tồn tại cần quan tâm như sau:

- Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chính sách tín dụng theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ và nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh được ban hành, tuy nhiên việc tiếp cận của các đối tượng thụ hưởng còn khó khăn với nhiều lý do: nguồn năng lực cán bộ điều hành, quản lý HTX còn hạn chế; hiệu quả không cao do ít dịch vụ; nguồn vốn hoạt động không đảm bảo; việc tiếp cận vốn vay từ các ngân hàng gặp không ít khó khăn bởi sự ràng buộc của quy định, HTX không có tài sản để thế chấp. 

- Nhiều HTX được thành lập theo Chương trình Nông thôn mới chưa khẳng định được vị trí, phát huy vai trò kinh tế tập thể dẫn đến các HTX hoạt động chưa thật sự hiệu quả.

- Việc quy hoạch, xây dựng vùng nguyên liệu chưa mang lại hiệu quả thực tế; trách nhiệm phối hợp giữa các bên liên quan chưa chặt chẽ, chưa có những chế tài ràng buộc nên việc tổ chức thực hiện chưa đạt kết quả cao. 

- Năng lực điều hành, quản lý tài chính của đội ngũ quản lý HTX chưa được nâng cao, các thành viên thiếu niềm tin vào HTX dẫn đến việc huy động vốn góp, phát triển thêm thành viên mới gặp nhiều khó khăn; công tác định hướng, liên kết sản xuất chưa gắn với thị trường tiêu thụ; hợp tác, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật.

- Việc xử lý các HTX yếu kém chưa được thực hiện dứt điểm theo kế hoạch đề ra.

Từ những kết quả trên, Đoàn giám sát đề ra một số kiến nghị đối với các đơn vị được giám sát như:

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Qua công tác giám sát, Đoàn nhận thấy khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Nhiều hợp tác xã có quy mô nhỏ, phát triển chưa đồng đều; khả năng huy động nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã còn một số bất cập; các chính sách hỗ trợ còn phân tán, thiếu nguồn lực để triển khai thực hiện. Do vậy, Đoàn giám sát kiến nghị Sở thực hiện một số nội dung sau:

- Phối hợp với các ngành có liên quan, có lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị để đẩy nhanh việc xử lý dứt điểm 10 HTX NN yếu kém ngưng hoạt động theo tinh thần Thông báo số 17/TB-VPUBND ngày 15 tháng 01 năm 2020 và Công văn số 4252/VPUBND-KTN ngày 27 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh. 

- Cần đánh giá lại tác động của các chính sách hiện tại đối với HTX, kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền điều chỉnh phù hợp. Tổng kết các mô hình HTX hoạt động hiệu quả để nhân rộng; đẩy mạnh xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Phát huy, nhân rộng việc mời gọi doanh nghiệp lớn tham gia góp vốn, hỗ trợ nhân sự, đầu tư phát triển HTX.

- Cần có những giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế trong việc liên kết tiêu thụ sản phẩm, chú trọng gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Phối hợp với các ngành liên quan hỗ trợ xác định giá trị tài sản của HTX để đủ điều kiện tiếp cận vốn vay; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ quản lý, điều hành HTX.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất để tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng tốt hơn.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về bản chất của kinh tế tập thể, HTX, nhất là về HTX kiểu mới theo quy định của Luật HTX năm 2012. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, HTX là xu thế tất yếu và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của Sở.

 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Xem xét việc ban hành các chế độ chính sách, đánh giá những tác động và có những giải pháp để HTX tiếp cận được các chính sách hỗ trợ phát triển.

- Nghiên cứu, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện chính sách hỗ trợ trong đào tạo nhân lực, tiếp cận vốn, tổ chức sản xuất, chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ đối với các HTX.

- Đề nghị UBND tỉnh khởi động, triển khai hỗ trợ vốn của Quỹ Đầu tư phát triển tạo điều kiện cho HTX tiếp cận sau khi Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX đã sáp nhập vào Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh./.

Lê Ngọc