Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông báo thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử

Ngày đăng: 02/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 22/10/2020, Cục Thuế tỉnh An Giang đã có thông báo gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chi cục Thuế thành phố, khu vực về thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử.

Theo Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Điều 59 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; thì thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022. Nhằm kịp thời thông tin đến người nộp thuế, Cục Thuế thông báo một số nội dung liên quan đến thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử như sau:

1. Một số quy định về hóa đơn vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022 tại Điều 59 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

“2. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.…

5. Việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản công khi xử lý tài sản công (hóa đơn bằng giấy do Bộ Tài chính đặt in) tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

6. Việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia khi bán hàng dự trữ quốc gia (hóa đơn bằng giấy) tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 16/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012. Trường hợp có thông báo chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia thì các đơn vị thực hiện chuyển đổi theo quy định.”

2. Quy định bãi bỏ một số nội dung tại Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hoá đơn điện tử:

“2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.”

“4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.”

3. Quy định về xử lý chuyển tiếp tại Điều 60 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP: 

“1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”      

Như vậy, không bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020; Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định số 123/2020/NĐ-CP được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01/7/2022.

Văn bản Nghị định số 123/2020/NĐ-CP được đăng tải trên website của Cục Thuế (http://angiang.gdt.gov.vn) và gửi qua email của doanh nghiệp.

Cục Thuế thông báo đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang được biết. Trường hợp có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế) qua số điện thoại; 02963.841623 hoặc email: hotrothueangiang@gmail.com để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể./.                         

              Tải về: Thông báo 5159/TB-CT
Cục thuế tỉnh An Giang