Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoàn thành giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo

Ngày đăng: 17/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Tri Tôn vừa hoàn thành giám sát, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND, ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018 - 2020.

Qua khảo sát, giám sát nhận thấy phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND huyện trong hướng dẫn các địa phương thuộc Chương trình 135 lập các dự án; ban hành kế hoạch quy định cụ thể thực hiện dự án hàng năm; phê duyệt dự án phân bổ vốn cho các xã và có tổ chức kiểm tra, giám sát mỗi năm 02 đợt, tổ chức tập huấn cho các hộ trong dự án được thụ hưởng và người dân tham gia dự án có trách nhiệm trong thực hiện đối ứng vốn dự án; địa phương có thành lập Ban quản lý các dự án đế thực hiện; công tác kiếm tra, giám sát được quan tâm thực hiện, một số Dự án hiệu quả nên người dân thoát nghèo (37 hộ) nhất là mô hình hỗ trợ dụng cụ, máy móc hiệu quả hơn các mô hình khác.

Hiện nay, Huyện Tri Tôn có tổng số 15 dự án thực hiện tại 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với tổng số vốn 7.024 triệu đồng được phân chia theo từng năm, cụ thể như sau: Trong 02 năm (2018, 2019) đã hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo và cận nghèo là 13 dự án có 532 hộ tham gia với tổng kinh phí thực hiện 6.418,749 triệu đồng, trong đó vốn chương trình 135 là 5.122,824 triệu đồng, vốn đối ứng của người dân 1.295,925 triệu đồng và đã giải ngân đạt 98,68% kế hoạch đề ra, với các mô hình: chăn nuôi bò vỗ béo; dê sinh sản; dê thịt; gà; heo thịt và dự án phát triển sản xuất các làng nghề truyền thống; phát triển kinh tế cho tổ sạ lúa, bón phân; hỗ trợ phát triển trồng cây dược liệu; hỗ trợ nông cụ sản xuất. Năm 2020, được phân bổ 1.761 triệu đồng tại thời điểm giám sát, hiện đang tiến hành xây dựng dự án.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn khi thực hiện Dự án như: hiệu quả của chăn nuôi bò ít rủi ro nhưng kinh phí hỗ trợ 8 triệu đồng không đủ mua con giống; một số xã có giải ngân nhưng chậm cấp con giống cho người dân (Ô Lâm, Lê Trì); Dự án được hỗ trợ chưa theo nhu cầu của hộ thụ hưởng; người dân đa số chăn nuôi nhỏ lẻ, nuôi thủ công chưa áp dụng nhiều vào chăn nuôi theo hướng hỗ trợ kỹ thuật của kỹ thuật viên thú y nên khi dịch bệnh xảy ra người dân không đủ vốn để tái đàn; vốn năm 2020 triển khai chậm, chưa đánh giá được hiệu quả quay vòng vốn để người dân vươn lên thoát nghèo.

Qua khảo sát, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biếu dương những cố gắng nỗ lực trong việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018 – 2020. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Tri Tôn quan tâm chỉ đạo các ngành chuyên môn, xã, thị trấn sớm triển khai vốn được phân bổ năm 2020; thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 để phát triển kinh tế - xã hội của huyện, người dân thụ hưởng dự án được thoát nghèo bền vững.

Tổ chức tổng kết đánh giá Dự án nào hiệu quả, phù hợp điều kiện sản xuất của địa phương đảm bảo người dân sử dụng dự án được thu hồi vốn, quay đầu vốn và tổ chức nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về mục tiêu giảm nghèo đến người nghèo và trách nhiệm người dân được thụ hưởng trong dự án nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong hộ nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước tránh tư tưởng ỷ lại trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước và xã hội./.

Vũ Hùng