Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thống nhất việc đăng ký nội dung kỳ họp giữa năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Ngày đăng: 19/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 18/02/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản thống nhất với Công văn số 124/UBND-TH ngày 10/2/2020 của UBND tỉnh về việc đăng ký nội dung kỳ họp giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX.

Responsive image
 

Theo đó, Ủy ban nhân tỉnh đăng ký đề xuất nội dung theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp lệ giữa năm 2020, các báo cáo, tờ trình như sau: 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tờ trình ban hành Nghị quyết về hủy bỏ dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020; Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định mức tài chính thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc thực hiện bổ sung chế độ điều dưỡng tập trung đối với người có công với cách mạng; Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt về bảo hiểm y tế giai đoạn 2021 - 2025.

Về nội dung đề xuất bổ sung gồm có: 

Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; Tờ trình ban hành Nghị quyết về hủy bỏ dự án có thu hồi đất sử dụng đất trồng lúa, và sửa đổi bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020. 

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh); Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trên địa bàntỉnh An Giang.

Tờ trình ban hành Nghị quyết thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu). Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang./.

Vũ Hùng