Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Một số lưu ý nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng tại Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Ngày đăng: 03/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 02/6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng vừa ký công văn 2591 /VPUBND-KTTH, triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng giao Cục Thuế căn cứ nội dung hướng dẫn tại Công văn số 5977/BTC-TCT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài chính triển khai và chỉ đạo cơ quan thuế tại địa phương phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng gia hạn nộp thuế để thực hiện theo đúng quy định; Đồng thời, rà soát, kiểm tra các hồ sơ gia hạn đảm bảo đúng quy định; kịp thời thông báo dừng gia hạn thuế, đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thuế không thuộc đối tượng gia hạn theo Nghị định. Trong các tháng cuối năm, theo dõi thời gian từng khoản nợ để đôn đốc thu nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách khi hết thời gian được gia hạn. 

Giao Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Công văn số 5977/BTC-TCT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, trong thời gian qua, nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do tác động của dịch Covid-19, ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP đã quy định chi tiết đối tượng áp dụng đối với việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Nghị định cũng đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục gia hạn và hồ sơ. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và không cần Thông tư hướng dẫn. 

Trong quá trình thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, ngày 20/5, Bộ Tài chính đã có văn bản lưu ý nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Bộ Tài chính vừa có văn bản lưu ý nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP như sau:

* Về gia hạn nộp thuế TNDN

Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn không bao gồm số thuế TNDN tạm nộp theo quý quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ và Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Theo đó, số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán.

Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính không trùng năm dương lịch thì thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của doanh nghiệp.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019 theo quy định của Luật Quản lý thuế làm tăng số thuế TNDN phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn xác định theo nguyên tắc tại điểm a nêu trên, trong đó số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế TNDN năm 2019 và ban hành kết luận trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn nộp thuế thì tổng số thuế được gia hạn (theo hồ sơ quyết toán doanh nghiệp tự khai và phần tăng thêm qua thanh tra kiểm tra) được xác định theo nguyên tắc tại điểm a nêu trên, trong đó số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2019.

* Về gia hạn nộp thuế GTGT

Doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP được gia hạn số thuế GTGT phải nộp quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP bao gồm số thuế GTGT tại trụ sở chính và số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh. 

Kho bạc nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT (trong thời gian gia hạn) trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT đối với trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT. 

Tải về: Công văn 2591 /VPUBND-KTTH

Tải về: Công văn 5977/BTC-TCT

Phan Thanh