Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Phát động thi đua trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Ngày đăng: 24/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 19-02, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử năm 2021.

Đối tượng thi đua gồm Tập thể các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và Cán bộ, công chức có thành tích trong thực hiện thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính hoặc có sáng kiến cải cách thủ tục hành chính.

Phong trào thi đua nhằm phát huy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoặc liên thông thực hiện thủ tục hành chính, góp phần thực hiện công cuộc cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay; đảm bảo thủ tục hành chính được cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp và trên môi trường điện tử (Cổng DVCTT) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, địa phương được kiểm soát về nghiệp vụ; phát hiện kịp thời những cách làm hay, tác động tích cực đến mức độ hài lòng của người dân về chất lượng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Các chỉ tiêu thi đua tập trung vào việc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về kiểm soát TTHC và triển khai thông qua việc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC, rà soát, đơn giản hóa quy định TTHC…; Thực hiện kiểm soát quy định thủ tục hành chính; Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; Thực hiện tiếp nhận hồ sơ có thành phần đã thực hiện chứng thực điện tử; Báo cáo đúng thời gian quy định…

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch đến các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang; Chịu trách nhiệm tổng hợp hồ sơ khen thưởng, thông qua Hội đồng Thi đua, khen thưởng UBND tỉnh cho ý kiến đối với tập thể, cá nhân được đề xuất; phối hợp Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh) trình UBND tỉnh xem xét và quyết định những tập thể, cá nhân đạt thành tích trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố về trình tự, thủ tục để được công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Bên cạnh đó,  Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch Phát động thi đua trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 hoặc lồng ghép vào Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

Thời gian tổ chức phong trào thi đua, bắt đầu từ ngày 01/01/2021 đến 15/12/2021./.

Tin HY
Nguồn
KH số 309 /QĐ-UBND ngày 19/02/2021