Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 09/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 08/2/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định số 262/QĐ-UBND, công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, An Giang có 981 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và 147 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh. Sở, Ban, Ngành tỉnh (863 thủ tục; Mức 3: 294 TTHC; Mức 4: 687 TTHC). Huyện, thị xã, thành phố (82 thủ tục; Mức 3: 10 TTHC; Mức 4: 72 TTHC). Xã, phường, thị trấn (36 thủ tục; Mức 3: 10 TTHC; Mức 4: 25 TTHC). Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh (174 thủ tục; Mức 3: 16 TTHC; Mức 4: 158 TTHC)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 778/QĐ-UBND 07/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm Quyết định này; xử lý theo thẩm quyền cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, không đạt mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Thường xuyên theo dõi, rà soát tham mưu Chủ tịch UBND điều chỉnh, bổ sung Quyết định này đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Công khai Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các Sở, ban, ngành tỉnh cập nhật các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định này vào mục “Áp dụng dịch vụ công” trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;  Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đồng bộ mức độ của dịch vụ công từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính về Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện Quyết định này kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./.

Tải về: Quyết định số 262/QĐ-UBND

P.T