Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang về việc sớm ban hành các Nghị định hướng dẫn triển khai Luật Đầu tư công

Ngày đăng: 12/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản trả lời các kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Theo đó cử tri An Giang có các ý kiến đề nghị sau:

Nội dung kiến nghị số 1: Sớm ban hành các Nghị định hướng dẫn triển khai Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/1/2020.

Vấn đề này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Sau khi Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 được thông qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 về ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì, soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, xây dựng 04 Nghị định: (1) Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; (2) Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; (3) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; (4) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia. Tính đến 26/12/2019, cả 04 dự thảo Nghị định nêu trên đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ xem xét, thông qua.

Nội dung kiến nghị số 2: Đề nghị ban hành Nghị định về việc tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Vấn đề này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc soạn thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định nhằm giải quyết vướng mắc về đầu tư, kinh doanh, tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng đấu thầu và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành tiến hành rà soát, đánh giá các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung nêu trên làm cơ sở soạn thảo Nghị định.

Kết quả rà soát và đánh giá cho thấy các vướng mắc về đất đai, xây dựng đấu thầu và môi trường chủ yếu được quy định tại các Luật; bao gồm các quy định như: thời điểm phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 25 Luật bảo vệ môi trường, các điều 30, 31,32 Luật Đầu tư), các trường hợp miễn giấy phép xây dựng (Điều 89 Luật Xây dựng), đơn giản hóa các trường hợp cấp Giấy phép xây dựng (Khoản 2 Điều 91, Khoản 2 Điều 94 và Khoản 6 Điều 95 Luật Xây dựng), chỉ định thầu đối với trường hợp thi tuyển ý tưởng kiến trúc (Điều 22 Luật Đấu thầu, Điều 11 Luật Quy hoạch đô thị), quan hệ giữa đấu giá quyền sử dụng đất và quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án có sử dụng đất (Điều 118 Luật Đất đai, các điều: 30, 31, 32 Luật Đầu tư), quản trị doanh nghiệp (Điều 55, Điều 78, Điều 90, Khoản 1 Điều 105 Luật Doanh nghiệp) ...

Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai Luật Bảo vệ môi trường, Luật Doanh nghiệp và các Luật liên quan thay thế cho nhiệm vụ soạn thảo Nghị định nêu trên. 

Ngoài ra, tại Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp thường kỳ tháng 11/2019 của Chính phủ, Chính phủ giao Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Tổ trưởng, có sự tham gia của các bộ, cơ quan liên quan để rà soát những quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn kìm hãm sự phát triển; lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi bổ sung để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trên cơ sở kết quả rà soát của Tổ công tác, các bộ, ngành sẽ nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định đang bị chồng chéo, bất cập, không phù hợp của pháp luật.

Nội dung kiến nghị số 3: Hiện chi phí đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị tương đối lớn, khả năng cân đối ngân sách của địa phương còn hạn chế nên đa phần sử dụng nguồn từ vốn phân bổ từ ngân sách trung ương, vốn vay, vốn ODA,... Kiến nghị, các bộ, ngành liên quan có cơ chế, chính sách và hỗ trợ từ các nguồn vốn vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước hoặc trung ương để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp và chỉnh trang phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, nhất là xử lý nước thải tại các đô thị.

Vấn đề này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Việc các bộ, ngành có cơ chế, chính sách và phối hợp với địa phương huy động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác để giúp địa phương xây dựng, hoàn thiện các công trình hạ tầng kinh tế và xã hội là công việc quan tâm thường xuyên của các bộ, ngành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trí với kiến nghị trên của cử tri và sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách và hỗ trợ huy động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác./.

VŨ HÙNG