Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về bạo lực học đường

Ngày đăng: 28/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Cử tri An Giang gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV kiến nghị như sau: Trong thời gian qua, xuất hiện nhiều hình ảnh học sinh đánh nhau, bạo hành, xâm hại trẻ em…, làm mất an ninh trật tự trong nhà trường, gây phản cảm, từ đó làm mất niềm tin của phụ huynh học sinh đối với nhà trường.

Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có nhiều giải pháp trong việc giáo dục học sinh ở các cấp học về đạo đức, nhân cách; kỹ năng sống phát huy vai trò của gia đình trong mối quan hệ nhà trường - gia đình - xã hội.

Ngày 22/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 3756/BGDĐT-GDCTHSSV trả lời kiến nghị của Cử tri An Giang như sau:

1- Về công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh.

Giáo dục nhân cách, phẩm chất, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mang tính nền tảng trong giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Để làm tốt nhiệm vụ này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang thực hiện những giải pháp sau:

- Trình Quốc hội thông qua Luật Giáo dục năm 2019, quy định nhiệm vụ và quyền của người học, quy định trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục; quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục (Điều 23), nhiệm vụ của người học (Điều 82); quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của cơ sở giáo dục trên địa bàn.

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025...

- Đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý học đường và các hoạt động văn hóa trong trường học; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh; tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, đặc biệt là việc giáo dục học sinh, sinh viên khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội một cách hiệu quả.

- Ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá các môn học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng văn hóa nhà trường; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh, đặc biệt là giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; tăng cường thực hiện nền nếp, kỷ cương trường học; xây dựng và thực hiện tiêu chí đánh giá công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong các cơ sở giáo dục.

- Đẩy manh công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo; việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; kịp thời nắm bắt các thông tin xử lý tại địa phương và tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng, tuyên truyền rộng rãi trong toàn ngành các tấm gương người tốt, việc tốt.

2- Về phát huy vai trò của gia đình trong mối quan hệ nhà trường - gia đình - xã hội.

Nhằm phát huy vai trò gia đình trong mối quan hệ nhà trường - gia đình - xã hội để giáo dục đạo đức cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các giải pháp sau:

- Trình Quốc hội thông qua Luật Giáo dục năm 2019, quy định nhiệm vụ và quyền của người học, quy định trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục, Luật đã quy định trách nhiệm của gia đình trong giáo dục học sinh (Điều 90).

Ban hành Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh; Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, trong đó có quy định các nhà trường phải thường xuyên giữ mối liên hệ với gia đình, cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan để kịp thời xử lý thông tin thường xuyên, đột xuất liên quan đến học sinh, sinh viên.

- Ban hành Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, trong đó có quy định việc tăng cường mối quan hệ giữa gia đình với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo đức học sinh, phòng chống bạo lực học đường như: Tổ chức ký cam kết phối họp hằng năm giữa gia đình học sinh với cơ sở giáo dục về việc quản lý, giáo dục học sinh. Thường xuyên thông tin hai chiều giữa cơ sở giáo dục và cha mẹ học sinh về hoạt động của nhà trường, tình hình học tập, rèn luyện, các dấu hiệu bất thường và thống nhất biện pháp giáo dục học sinh; hỗ trợ, cung cấp cho cha mẹ học sinh kiến thức, kỹ năng trong việc đồng hành, giáo dục giúp con tiến bộ.

Triển khai Luật Giáo dục năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật và ban hành các văn bản theo thầm quyền, trong đó quy định công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên./.

Nguyễn Linh