Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang tiếp tục thực hiện Công văn số 1566/BTP-BTTP của Bộ Tư Pháp về thi hành Luật Đấu giá tài sản

Ngày đăng: 09/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 29-5, UBND tỉnh An Giang đã có văn bản về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản, nhằm tiếp tục thực hiện Công văn số 1566/BTP-BTTP ngày 29/4/2020 của Bộ Tư pháp.

Theo đó, UBND tỉnh  yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức, người có tài sản đấu giá khi xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá tài sản cần đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Trong đó, xem xét lựa chọn hình thức đấu giá (đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp hoặc đấu giá trực tuyến); bước giá (mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề) phù hợp với thực tiễn việc đấu giá, giá trị tài sản đưa ra đấu giá.

Khi lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thì ngoài thù lao dịch vụ đấu giá cần phân loại, bám sát tính chất, đặt thù của tài sản để đưa ra các tiêu chí khác như phương án đấu giá, năng lực, kinh nghiệm, uy tín của Tổ chức đấu giá tài sản nhằm đảm bảo tính khả thi, rõ ràng, minh bạch, hạn chế việc cạnh tranh không lành mạnh.

Tăng cường công tác giám sát quá trình thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá tài sản của các Tổ chức đấu giá tài sản; cử đại diện tham dự cuộc đấu giá để kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế. Phối hợp với công an địa phương có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn việc đấu giá tài sản, nhất là cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản công có giá trị lớn, phức tạp.

Riêng đối với Sở Tư pháp thì chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của các Tổ chức đấu giá tài sản; Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phát hiện để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xứ lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời yêu cầu các Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục đấu giá theo qui định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan; lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp theo qui định tại Điều 40 Luật Đấu giá tài sản, tránh tình trạng “thông đồng, dìm giá”, “đe dọa, cưỡng ép”;… . Tiếp nhận, cấp tài khoản sử dụng trên Cổng  thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản cho các Tổ chức đấu giá tại Công văn 957/BTP-BTTP ngày 17/03/2020 của Bộ Tư pháp; yêu cầu các Tổ chức đấu giá tài sản đăng thông báo công khai đấu giá tài sản trên trên Cổng  thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản đúng quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản. Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì  phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hệ thống. Kể từ ngày 01/9/2020, các hành vi vi phạm liên quan đến việc đăng thông báo công khai đấu giá trên Cổng thông tin sẽ bị xem xét xử lý theo đúng quy định của  pháp luật.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an địa phương đảm bảo an ninh, trật tự cho hoạt động  đấu giá tài sản, nhất là là cuộc đấu giá quyền sử dụng đất có tính chất phức tạp, tài sản công hoặc khi có đề nghị của người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và tình hình thực tiễn của địa phương.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đấu giá tài sản; chỉ đạo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý đấu giá quyển sử dụng đất, tài sản công tại địa phương thực hiện tốt quy định Luật Đấu giá tài sản và nội dung hướng dẫn tại công văn này./.

Nguồn Công văn số 582/UBND-NC ngày 29 tháng 5 năm 2020
DT