Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Kết quả rà soát đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)-Việc sắp xếp, thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn là chủ trương lớn của Đảng và là vấn đề khó khăn và phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, có tác động rất lớn đến hoạt động quản lý nhà nước, đến quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống Nhân dân, đến tâm tư của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tiến hành sắp xếp.

Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

Kế hoạch Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021

Mục tiêu của đợt sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị cho phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước, bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy và phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tinh giản biên chế, thực hiện chính sách tiền lương mới vào năm 2021. Quan điểm của việc sắp xếp là phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ từng giai đoạn, các giai đoạn phải có trọng tâm, trọng điểm, cách làm phù hợp, chặt chẽ.

Tỉnh An Giang nằm ở phía Tây Nam tổ quốc, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long có sông Tiền và sông Hậu chảy qua, có đường biên giới với chiều dài gần 100 km, giáp hai tỉnh Kandal và Takeo của nước bạn Campuchia.

Vị trí hành chính tỉnh An Giang với tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 3.536,76 km2. Có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm, 02 thành phố là: Long Xuyên, Châu Đốc; thị xã Tân Châu và 08 huyện là: An phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới và Phú Tân (07 đơn vị loại I và 04 đơn vị loại II). 

Có 156 đơn vị hành chính cấp xã gồm 21 phường, 16 thị trấn, 119 xã (trong đó có 127 đơn vị hành chính loại I; 29 đơn vị hành chính loại II) và 888 khóm, ấp loại I. 

An Giang được Chính phủ công nhận 21 xã vùng núi thuộc 2 huyện Tri Tôn (9 xã) và Tịnh Biên (12 xã) và công nhận 06 xã vùng dân tộc đồng bằng.

Thực trạng quy mô đơn vị hành chính tương đối nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; nguồn lực địa phương bị phân tán; tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương lớn; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc tăng; đại đa số các đơn vị hành chính cấp xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối chi thường xuyên.

Do đó, cần thiết phải sắp xếp, tăng quy mô đơn vị hành chính, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị, nhất là các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả 02 tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số cần phải sắp xếptheo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 53/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đọa 2019-2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh An Giang; xây dựng Phương án tổng thể thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019- 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Theo đó, từ nay đến năm 2021, An Giang đặt mục tiêu sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số; đồng thời, việc tổ chức rà soát về quy mô dân số, diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đảm bảo dân chủ, công khai. Có sự tham gia, phối hợp của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số trong tầng lớp nhân dân để nhân dân hiểu và cùng tham gia thực hiện có hiệu quả. 

Đến tháng 6 năm 2019, An Giang đã thực hiện rà soát với kết quả ở cấp huyện, cấp xã và cấp khóm, ấp. Qua kết quả qua rà soát Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Chính phủ cho phép tỉnh An Giang không phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Lý do: không có đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nào có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định. Kiến nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể về quy trình thực hiện, khung dự toán kinh phí đảm bảo việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Kết quả rà soát cụ thể như sau:

(1) Đối với đơn vị hành chính cấp huyện 

Tại 06 huyện đồng bằng (bao gồm các huyện: An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn) qua khảo sát đều đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định. Do đó đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định các đơn vị hành chính. 

Tại 02 huyện miền núi (bao gồm các huyện: Tịnh Biên và Tri Tôn) qua khảo sát, nhận thấy có 01 huyện (Tri Tôn) đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định. 

Riêng đối với huyện Tịnh Biên đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số; nhưng chưa đảm bảo đạt 50% về diện tích theo quy định (diện tích tự nhiên huyện Tịnh Biên là 354,68 km2 so với quy định là 850 km2 đối với huyện miền núi). Tuy nhiên, theo quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển hệ thống đô thị, thì huyện Tịnh Biên vừa được cấp có thẩm quyền đánh giá công nhận lại toàn bộ đơn vị hành chính của huyện đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV đủ điều kiện để thành lập thị xã Tịnh Biên. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện đang tiến hành hoàn chỉnh Đề án, tiến hành lấy ý kiến nhân dân và trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Do đó, trong thời gian chuẩn bị các bước thực hiện quy trình thành lập thị xã Tịnh Biên trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của huyện Tịnh Biên; đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định đơn vị hành chính huyện Tịnh Biên như hiện tại.

Đối với 03 đơn vị hành chính đô thị (bao gồm thành phố: Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu) qua khảo sát đều đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định. Do đó đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định các đơn vị hành chính.

(2) Đối với đơn vị hành chính cấp xã

Trong 156 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, có 35 đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc dân số theo quy định (trong đó có 34 đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và 01 đơn vị hành chính xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn về dân số), toàn tỉnh không có đơn vị hành chính cấp xã nào không đạt 50% cả 02 tiêu chuẩn. Do đó đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định các đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2021.

(3) Đối với khóm, ấp

Qua khảo sát, có 19 khóm, ấp chưa đạt 50% số hộ gia đình theo quy định. Kế hoạch sắp xếp khóm, ấp sẽ được ban hành đồng bộ với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, sau khi Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, triển khai rộng rãi trên các phương ti ện thông tin đại chúng, đến Ủy ban nhân dân cấp xã, phương, thị trấn, khóm, ấp và nhân dân. Giao Sở Nôị vu ̣nghiên cứu , hướng dâñ Ủy ban nhân dân huyêṇ, thị xã, thành phố báo cáo thực trạng và kế hoạch sắp xếp khóm, ấp chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV đồng bộ với cấp xã và cấp huyện. Chỉ đạo Sở Nội vụ tiến hành rà soát Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang; dự kiến ban hành trong tháng 6/2019.

Responsive image

Nguồn:

1- Bộ trưởng Bộ nội vụ giải trình trước Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vụ hành chính cấp huyện, xã - Thu Phương của Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam;

2- Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang;

3- Phương án 338/PA-UBND ngày ngày 28 tháng 6 năm 2019 về xây dựng phương án tổng thể “Sắp xếp các đơn vị hành chính huyện, cấp xã tỉnh An Giang giai đoạn 2019 - 2021”;

4- Báo cáo số 978 /BC-SNV ngày ngày 12 tháng 6 năm 2019 báo cáo Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

Phan Thanh