Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phải kịp thời cập nhật những quy định mới trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng: 06/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Đó là một trong những chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong khắc phục những hạn chế trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thời gian qua, hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại An Giang đã có những chuyển biến tích cực, quá trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL tuân thủ đúng trình tự, thủ tục luật định; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cơ bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi, đáp ứng được yêu cầu về nội dung và chất lượng văn bản, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số văn bản được ban hành chưa đúng trình tự, thủ tục, chất lượng một số văn bản chưa cao; còn xem nhẹ việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc góp ý, thẩm định dự thảo văn bản trước khi trình Ủy ban nhân dân ban hành, từ đó dẫn đến việc một số văn bản được ban hành còn sai sót về nội dung và hình thức. Để khắc phục những hạn chế, bất cập và đảm bảo nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thường xuyên cập nhật các văn bản của Bộ, ngành Trung ương, nghiên cứu kỹ các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực phụ trách để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành văn bản đảm bảo phải tuân thủ đúng quy trình soạn thảo văn bản QPPL; xác định nội dung văn bản có chứa quy phạm pháp luật hay không để tham mưu ban hành đúng quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của chính phủ. 

Thường xuyên rà soát các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị để kịp thời phát hiện những quy định mới cho phù hợp. Kiểm tra toàn bộ dự thảo về thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trước khi trình UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh thông qua văn bản QPPL.

Sở Tư pháp quan tâm hơn nữa công tác thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết, thẩm định dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, rà soát các văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định. Tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản cho cán bộ pháp chế, công chức trực tiếp làm công tác tham mưu soạn thảo, xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL. 

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, địa phương nhằm kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. 

 Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh ban hành văn bản QPPL (đối với Nghị quyết) hoặc trình UBND tỉnh ban hành hành văn bản QPPL (đối với Quyết định); Kết  hợp Sở Tư pháp trong việc kiểm tra và xem xét, kiến nghị xử lý các văn bản trái pháp luật thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; Phát hành và quản lý hệ thống văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành, đăng công báo các văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh ban hành.

HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đúng trình tự, thủ tục…; Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;  Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức tự kiểm tra văn bản do HĐND, UBND xã ban hành; Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp./.

Nguồn: Công văn số 866/UBND-NC  ngày 04 tháng 9 năm 2019
Minh Thư