Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách

Ngày đăng: 13/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh (được cụ thể hóa bằng Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về số lượng và mức trợ cấp đối với lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang).

Hiện tại, Dự thảo Luật về các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đang được xây dựng và lấy ý kiến rộng rãi, theo đó sẽ thống nhất các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách gọi chung là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác tại địa bàn cơ sở. Đồng thời người tham gia hoạt động trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức bồi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng, được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

Vì vậy, trong khi chờ Trung ương ban hành các quy định điều chỉnh, sửa đổi liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nói chung, trong đó có công an viên xã nói riêng; tại địa phương đề nghị tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng công an xã đúng theo mức quy định của HĐND tỉnh./.

Theo Báo cáo số 672/BC-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 về kết quả thực hiện ý kiến thảo luận Tổ đại biểu trước kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

BBT