Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Kết quả sắp xếp các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết 18-NQ/TW đến 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 01/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Trong thời gian qua, tỉnh An Giang đã nghiêm túc triển khai, thể hiện sự quyết tâm, phối hợp thực hiện chặt chẽ, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

;Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 19 tháng 4 năm 2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Tỉnh ủy An Giang thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Với mục tiêu đã được Tỉnh uỷ An Giang đặt ra nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét, hiệu quả về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ đảng. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi tiêu thường xuyên và góp phần cải cách chế độ tiền lương.

Theo đó đến năm 2021, An Giang phấn đấu cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó.  Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo quy định, hướng dẫn của Trung ương để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý;  Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.  Đến năm 2030, An Giang tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy; Thí điểm thực hiện mô hình chính quyền nông thôn, đô thị;  Các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và khóm, ấp cơ bản đạt tiêu chuẩn quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh, chỉ đạo các Sở, Ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; các Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; các Nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách tổ chức bộ máy, kiện toàn cơ cấu lại tổ chức và tinh giản biên chế. Qua đó, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, từng bước tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Theo báo cáo của Sở nội vụ An Giang, hiện nay (tính đến 6 tháng đầu năm 2019) An Giang đã đạt được nhiều kết quả.

Thứ nhất, kết quả việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó:

* Đối với các Sở, Ban ngành tỉnh

Tỉnh An Giang, hiện nay có 21 Sở, ban ngành, trong đó có 19 đơn vị được thành lập theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và và 02 cơ quan hành chính: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh được thành lập theo Nghị định số 48/2016/NĐ-CP.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của 16 Sở, Ban ngành gồm: Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo (ngoài ra Hội đồng nhân dân tỉnh đã sắp xếp, kiện toàn theo quy định). 

Hợp nhất 02 Đảng bộ Khối Dân chính Đảng và Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. 

* Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện

An Giang hiện có 11 đơn vị hành chính cấp huyện (08 huyện, 01 thị xã, 02 thành phố) Trong đó có 139 phòng, ban. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đều có 12 phòng chuyên môn và 01 cơ quan chuyên chuyên môn đặc thù là Phòng Dân tộc được thành lập ở 7/11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (Châu Đốc, Tân Châu, An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Thành). 

Thứ hai, thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

An Giang đã thực hiện nhiều mô hình từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã như  mô hình kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Giám đốc Sở Nội vụ. 

Mô hình Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện ở 04/11 huyện bao gồm thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, huyện Châu Phú, huyện Tri Tôn. 

Hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân cấp huyện đối với thành phố Long Xuyên và huyện Châu Phú. 

Mô hình Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị thực hiện ở 08/11 huyện, thị, thành phố. 

Mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã thực hiện 05/11 huyện, thị, thành phố. 

Mô hình Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ đã thực hiện ở 02/11 huyện, thị, thành phố. Mô hình Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra đã thực hiện ở 01/11 huyện, thị, thành phố.

Mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân ở 118/156 xã, phường, thị trấn (chiếm 75,64% số xã, phường, thị trấn). 

Mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp đã triển khai thực hiện thành công ở 888/888 khóm, ấp trên địa bàn tỉnh (đạt 100%).

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo quy định, hướng dẫn của Trung ương 

21/21 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định.  Và tất cả các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định ban hành Quy quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, có 124 tổ chức phối hợp liên ngành, Ban Chỉ đạo do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Sau khi giải thể, giữ ổn định, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, hiện đã sắp xếp giảm 58 Ban Chỉ đạo, còn lại 66 Ban.

Thứ tư, giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015

Trên cơ sở đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của các cơ quan, đơn vị, ngày 13 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Đề án số 501/ĐA-UBND về tinh giản biên chế của tỉnh An Giang giai đoạn 2015 – 2021 với từng lộ trình thực hiện tinh giản biên chế. 

Biên chế hành chính : giai đoạn 2016-2019 đã giảm được 193 biên chế công chức, tỷ lệ 6,7% và trên cơ sở đề án sắp xếp của các Sở, Ban ngành tỉnh sẽ giảm tiếp 95 biên chế cho giai đoạn 2020 - 2021 đảm bảo đến năm 2021 giảm 288 biên chế theo quy định của Trung ương giảm là 10%. 

Biên chế sự nghiệp: biên chế giao năm 2015 là 38.861 biên chế. Biên chế được giao năm 2019 là 34.446 biên chế, đến nay số biên chế viên chức được tinh giản từ năm 2015 đến nay là 4.415, tỷ lệ 11,36%. 

Từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh cũng đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 230 trường hợp.

* Kết quả hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập 

Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2019 có 906 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 142 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở, Ban ngành tỉnh và 733 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và 22 đơn vị trực thuộc khối Đảng, Đoàn thể. Giảm 79 đơn vị sự nghiệp, trong đó giảm 50 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở, Ban ngành và giảm 29 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Việc thực hiện tinh giản biên chế là công việc khó, nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến con người, đến đời sống, chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã và đang thực hiện nhiều giải pháp và theo quan điểm: (1) Quá trình thực hiện phải công khai, khách quan, dân chủ, công bằng; có Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm đúng nguyên tắc và trình tự quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; (2) Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện tinh giản biên chế; kết quả thực hiện được gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; (3) Quản lý chặt chẽ số lượng biên chế, số lượng người làm việc khi thực hiện tinh giản biên chế theo nguyên tắc “Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định”. Đồng thời phải đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.../.

Phan Thanh

Nguồn: 

1- Chương trình hành động Số 19-CTr/TU An Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

2- Đề án tinh giản biên chế của tỉnh An Giang giai đoạn 2015 – 2021 số 501/ĐA-UBND ngày  13  tháng 8 năm 2018

3- Báo cáo số 978 /BC-SNV ngày ngày 12 tháng 6 năm 2019 về công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019