Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri về kiểm soát hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp

Ngày đăng: 04/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 15/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 386/BKHĐT-TH về trả lời kiến nghị của cử tri An Giang gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV như sau:

Cử tri đề nghị Chính phủ có quy định về kiểm soát chéo đối với hoạt động của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để phòng ngừa tham nhũng có thể xảy ra tại Ủy ban này.

Bộ Kế hoạch và  Đầu tư trả lời như sau:

Về việc hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của UBQLV:

+ Điều 56 Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp quy định việc kiểm tra, thanh tra của Chính phủ trong đó bao gồm việc tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra đối với quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

 + Ngày 29/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trong đó Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 131/2018/NĐ-CP đã quy định: “Ủy ban thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp”. Khoản 1 Điều 7 Nghị đinh số 131/2018/NĐ-CP quy định UBQLV: “Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về hiệu quả sử dụng bảo toàn và gia tăng tổng giá trị danh mục vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp được giao quản lý. Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

+ Đồng thời, hiện nay, Chính phủ chuẩn bị ban hành Nghị định về quyền, nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu (thay thế Nghị định số 99/2012/NĐ- CP). Theo đó, đã quy định cụ thể quyền, trách nhiệm của từng đại diện chủ sở hữu bao gồm: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước.

Đây sẽ là cơ sở để các cơ quan liên quan thực hiện giám sát hoạt động của cơ quan đại diện chủ sở hữu (bao gồm cả Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp). Như vậy, theo các quy định nêu trên trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, Ủy ban chịu sự giám sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Về việc rà soát, sửa đổi các quy định để khắc phục hạn chế, bất cập trong hoạt động quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ Tài chính rà soát, sửa đổi các quy định tại Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp./.

Nguyễn Linh