Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Hướng dẫn quy định tạm thời về thủ tục cấp phép xây dựng đối với nhà nuôi chim yến

Ngày đăng: 05/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Ngày 31/5/2019, Sở Xây dựng hướng dẫn quy định tạm thời về thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh như sau:

 Điều kiện cấp giấy phép xây dựng

 Không ảnh hưởng lớn đến tính chất, chức năng, quy mô, các giải pháp quy hoạch chính của đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt và có văn bản chấp thuận vị trí xây dựng của UBND huyện, thị xã, thành phố. 

 Phù hợp Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang).  

 Phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và mục đích sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1151/STNMT-TT ngày 08 tháng 5 năm 2019 về việc hướng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với hoạt động nuôi chim yến.

 Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Đối với trường hợp vị trí xây dựng thuộc khu vực đô thị được phép xây dựng theo quy định của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018, UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét xác nhận sự phù hợp các tiêu chí nêu trên (kèm các hồ sơ có liên quan đến vị trí xây dựng) và có văn bản gửi Sở Xây dựng xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh chấp thuận trước khi triển khai thực hiện. 

Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận, UBND huyện, thị xã, thành phố cập nhật vào đồ án quy hoạch đô thị được duyệt để phục vụ công tác quản lý và làm cơ sở pháp lý để đưa vào đồ án điều chỉnh quy hoạch đô thị khi đến kỳ rà soát, điều chỉnh quy hoạch sau này. 

 Thẩm quyền và thành phần hồ sơ cấp phép xây dựng công trình

Về thẩm quyền: Theo phân cấp tại Điều 17, 18, 19 Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang (cấp công trình quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; trường hợp Thông tư này được điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định mới). 

 Về thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 và Điều 15 Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh An Giang. Riêng đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp để xây dựng nhà nuôi chim yến phải phù hợp theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1151/STNMT-TT ngày 08 tháng 5 năm 2019.

 Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng đối với nhà nuôi chim yến

 Đối với các cơ sở, hộ nuôi chim yến đã hoạt động và tồn tại trước khi Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang có hiệu lực thì không thực hiện thủ xin phép xây dựng lại. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế, hướng dẫn chủ cơ sở, hộ nuôi chim yến khắc phục những tồn tại chưa phù hợp theo Điều 8 Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND, tùy từng trường hợp cụ thể mà UBND các huyện, thị xã, thành phố xác nhận công trình được phép tồn tại khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 8 Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND.

Đối với các trường hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định được phép tồn tại có tính chất tạm thời, sau đó phải thực hiện di dời theo lộ trình thì UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thông báo bằng văn bản đến chủ cơ sở, hộ nuôi chim yến biết để có phương án di dời hoặc xóa bỏ theo lộ trình quy định.

Thẩm quyền kiểm tra, xử lý vụ việc: UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng theo thẩm quyền đối với nhà nuôi chim yến trên địa bàn quản lý. UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, đội trật tự đô thị thường xuyên kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng theo thẩm quyền đối với nhà nuôi chim yến trên địa bàn quản lý.

Việc xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng được thực hiện theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, gồm: Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012. Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định cưỡng chế thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Xây dựng về quy định tạm thời về thủ tục cấp phép xây dựng đối với nhà nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các Sở, ngành và địa phương phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để xem xét, phối hợp giải quyết kịp thời. Nếu Trung ương ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định có liên quan đến việc nuôi chim yến, thì văn bản này sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nguồn Cv Số:  1566 /SXD-QH
Hải Nhu