Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang triển khai thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày đăng: 23/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình được quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, làm rõ trách nhiệm của công chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn.

Responsive image
 

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Thời gian hoàn thành trước ngày 11/5/2020 và cung cấp danh sách về Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi; 

Chỉ đạo thực hiện việc ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 22/5/2020 và được trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho tổ chức, cá nhân tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện từ ngày 22/5/2020 - 31/5/2020. Sau khi Bộ, cơ quan ngang bộ quy định mẫu kết quả thủ tục hành chính điện tử, các Sở, Ban, ngành tỉnh chủ động triển khai thực hiện hoặc tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

Sở, Ban, ngành tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo đúng các quy định tại Chương III Nghị định số 45/2020/NĐ-CP trong quá trình lập danh mục, rà soát, đơn giản hóa, lựa chọn các giải pháp cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để việc thực hiện đạt hiệu quả, thuận tiện cho người dùng, tránh lãng phí. Định kỳ 6 tháng trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định này theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo cùng với kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị). 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin của tỉnh; các giải pháp xác minh thông tin để bảo đảm mức độ an toàn trong quá trình đăng ký, đăng nhập của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định tại Điều 7, Điều 8 và các nội dung khác tại Điều 13, Điều 16 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Thời gian hoàn thành trước ngày 22/5/2020.

Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng lộ trình (theo từng năm) việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đang còn hiệu lực từ nay đến 31/12/2025. Tổng hợp và trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, thời gian hoàn thành trong quý IV/2020 và gửi Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, giúp UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ trong quá trình xây dựng, triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, tổng hợp, thông tin cho Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) để phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang lựa chọn các hình thức phù hợp thực hiện tuyên truyền sâu rộng các nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Nguồn: CV số 412/UBND-TH ngày 22/4/2020 
GP