Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Ngày đăng: 27/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua đó nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác và là công việc thường xuyên, nề nếp của mỗi cán bộ, công chức và người lao động tại cơ quan. 

Theo kế hoạch, các nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện đó là: Tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn. Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ; sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, công chức (là đảng viên) theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng bản cam kết đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phương hướng phấn đấu, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao tại cơ quan. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại, đánh giá cán bộ, công chức hằng năm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Vũ Hùng