Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 14/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 10/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 966/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình áp dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động tổ chức triển khai, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các nội dung của Nghị quyết.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang theo quy định tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Đối với đơn vị thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà:

Tổ chức thu, nộp số tiền dịch vụ giáo dục (học phí) theo đúng quy định tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Niêm yết và thông báo công khai mức thu tại địa điểm thu, khi thu nộp số tiền dịch vụ giáo dục (học phí) phải cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp theo quy định.

Mở sổ sách kế toán để theo dõi, phản ảnh việc thu, nộp, quản lý và sử dụng số tiền dịch vụ giáo dục (học phí) theo chế độ hiện hành.

Tổng hợp báo cáo tình hình thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:

Theo dõi, kiểm tra các tổ chức thu dịch vụ giáo dục (học phí) tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện thu, nộp quản lý và sử dụng số tiền dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổng hợp các kiến nghị, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Phối hợp với Cục thuế tỉnh về hướng dẫn chứng từ thu dịch vụ giáo dục (học phí) cho các tổ chức thu dịch vụ giáo dục (học phí) theo quy định.

Đối với Cục Thuế tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các tổ chức thu dịch vụ giáo dục (học phí) chứng từ thu dịch vụ giáo dục (học phí) theo quy định; đồng thời kiểm tra, thanh tra theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý.

Trước đó, vào ngày 04/9/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9 năm 2020./.

Vũ Hùng