Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người

Ngày đăng: 28/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 27/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 784 /UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Responsive image
 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, tổ chức có liên quan, các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai và áp dụng các chế độ, chính sách đối với nạn nhân bị mua bán theo đúng quy định tại Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên quan thực hiện các chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán đúng quy định tại Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người và Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; Lập dự toán, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách, chế độ đối với nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 15 đã thông qua Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh An Giang.

Với nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân như sau:

Chi hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại

Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian nạn nhân tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở) với mức 40.000 đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ không quá 03 tháng.

Hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết cho nạn nhân trong thời gian lưu trú tại cơ sở: 400.000 đồng/người. Chi tiền ăn trong những ngày đi đường cho nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú: 70.000 đồng/người/ngày, tối đa hỗ trợ không quá 05 ngày.

Chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu

Nạn nhân được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể hàng năm.

Trường hợp nạn nhân học nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng được hỗ trợ một lần chi phí học nghề: Mức hỗ trợ áp dụng bằng với mức hỗ trợ dành cho lao động nữ bị mất việc làm theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là: 03 triệu đồng/người/khóa học. 

Đồng thời, chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú: Mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/người (hộ nghèo được hỗ trợ là hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập)./.

Vũ Hùng