Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tri Tôn quyết tâm thực hiện năm cải cách hành chính 2021

Ngày đăng: 20/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thời gian qua UBND huyện Tri Tôn luôn quan tâm thực hiện công tác cải cách hành chính. Hàng năm đều huyện ban hành kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch phát động thi đua trong công tác cải cách hành chính. Thực hiện chấm điểm chỉ số cải cách hành chính theo quy định.Các hoạt động kiểm tra cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên.

Responsive image
 

Năm 2020 huyện Tri Tôn thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên 06 lĩnh vực gồm: công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Tổng cộng hoàn thành 35/36 đầu công việc, theo kế hoạch CCHC năm 2020 của UBND huyện đề ra. 

Đồng chí Cao Quang Liêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết “Để đảm bảo hiệu quả công tác cải cách hành chính và kịp thời triển khai, thực hiện chương trình, kế hoạch của Tỉnh, Huyện ủy. Trong năm 2020, UBND huyện đã thực hiện chỉ đạo chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm việc sử dụng Văn phòng điện tử và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Thực hiện liên thông phần mềm Quản lý văn bản iOffice với Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. Triển khai áp dụng quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng”

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoạt động có hiệu quả tạo được sự phấn khởi, đồng tình của toàn thể nhân dân trong huyện, nhất là hạn chế được tình trạng khó khăn, nhũng nhiễu đối với nhân dân, giảm bớt quỹ thời gian đi lại và tiền của, công sức của nhân dân và cũng chính là nơi đào tạo cho đội ngũ cán bộ công chức nâng cao vai trò trách nhiệm của mình, không để xảy ra sự chồng chéo công việc lẫn nhau, từ đó nâng cao được năng lực quản lý điều hành Nhà nước ở địa phương. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận được theo dõi trên phần mềm một cửa điện tư là 14.158 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn 7.510 hồ sơ, hồ sơ tồn chưa giải quyết 6.648 hồ sơ nguyên nhân hồ sơ tồn chưa giải quyết chủ yếu lĩnh vực đất đai. Tại UBND cấp xã: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 9.750 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn 9.747, hồ sơ đang giải quyết 03 hồ sơ.

UBND huyện tiếp tục vận hành có hiệu quả cổng thông tin điện tử, cung cấp kịp thời thông tin, niêm yết công khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành của nhà nước, các thủ tục hành chính để thuận tiện cho tổ chức, cá nhân truy cập. Thường xuyên cập nhật tin bài phản ánh các hoạt động quản lý điều hành phát triển kinh tế văn háo xã hội, an ninh quốc phòng. Đến nay có trên 38.800 lượt truy cập 

Văn phòng HĐND – UBND huyện thường xuyên gửi nhận văn bản qua hệ thống thư điện tử, phần mềm văn phòng điện tử do VNPT cung cấp. Tính đến cuối năm 2020, số cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện có tài khoản thư điện tử chiếm khoảng 83%. Hiện tại các phòng, ban ngành huyện, xã, thị trấn sử dụng hộp thư điện tử dùng chung thường xuyên đạt 100% và khoảng 70% đối với hộp thư điện tử cá nhân; tỷ lệ bình quân các đơn vị sử dụng chữ ký số đạt khoảng 40%; triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến với Kho bạc Nhà nước đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

Về tổ chức bộ máy hành chính, huyện Tri Tôn có 13 cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và 15 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn. Tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện được rà soát, kiện toàn theo hướng dẫn của UBND tỉnh; đến nay, 13/13 Phòng chuyên môn và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện đã được rà soát và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Trung ương và Hướng dẫn của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Hoài, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Tri Tôn cho biết “Khó khăn huyện nay của huyện Tri Tôn là tuy thủ tục hành chính dù được rà soát, đơn giản hóa, nhưng ở một số lĩnh vực vần còn rườm rà, phức tạp, đặc biệt lĩnh vực nhà đất. Tỷ lệ người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong thực hiện thủ tục hành chính còn thấp, một phần do người dân chưa quen với cách làm mới. Nhiều thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ phức tạp nên chưa thể áp dụng hoàn toàn trên môi trường mạng dẫn đến việc khó khăn trong quá trình thụ lý hồ sơ. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn chưa chủ động đề xuất được những sáng kiến, cách làm hay để áp dụng trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện”.

Từ thực tế đó năm 2021 được huyện chọn là năm hành động cho cải cách hành chính. UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 33 ngày 7/1/2020 về thực hiện cải cách hành chính với mục đích từng bước thực hiện việc xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, hiện đại; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động.  Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công của cơ quan nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi và đúng quy định pháp luật.

Một số chỉ tiêu đặt ra là 95% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn. Thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 50% trở lên. 90% các tổ chức và cá nhân được khảo sát hài lòng với các thủ tục hành chính và sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức của huyện. 100% các cơ quan hành chính thực hiện cơ cấu công chức theo vị trí việc làm. 100% viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 100% cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện thực hiện đúng quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước.85% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 65% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính quyền điện tử từ cấp xã, cấp huyện được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất với hệ thống thông tin các cấp chính quyền. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của huyện trên cơ sở các quy định của Tỉnh và thực tiễn quản lý kinh tế - xã hội; rà soát và đơn giản hóa các thủ tục gây phiền hà, tốn kém cho tổ chức và cá nhân. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của huyện đứng trong nhóm trung bình của tỉnh.

Với phương châm vừa kế thừa những thành tựu đã đạt được trong cải cách hành chính nhà nước giai đoạn vừa qua, vừa gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo. Tận dụng có hiệu quả thành tựu tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, nhất là những ưu điểm của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư (4.0); khắc phục những hạn chế, đặc biệt là lĩnh vực cung ứng dịch vụ công, sáng kiến trong thực hiện cải cách hành chính,...Cùng sự quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính quyền từ huyện đến xã, tin rằng năm 2021 Tri Tôn sẽ có bước đột phá trong công tác cải cách hành chính./.

Châu Phong