Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ngày đăng: 29/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Responsive image

Họp cho ý kiến lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020

Trên cơ sở Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã sắp xếp lịch tiếp công dân vào ngày 15 và 30 hàng tháng. Lãnh đạo tiếp công dân bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó các Ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. 

Lịch tiếp công dân được công khai trên Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh để người dân được biết. Tổ đại biểu tiếp công dân cùng huyện, đại biểu tiếp công dân nơi ứng cử. 

Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phân công Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, trong đó tập trung vào công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Trong hoạt động giám sát, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thường xuyên lồng ghép công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị trong các đợt giám sát. Thông qua hoạt động giám sát, đánh giá được công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; những khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân và trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu và cơ quan, đơn vị; đưa ra những kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để duy trì thường xuyên hoạt động tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh phân công chuyên viên có trình độ, năng lực và am hiểu về pháp luật thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Khi công dân đến Văn phòng HĐND tỉnh để thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh được phân công có trách nhiệm tiếp công dân; trường hợp nội dung khiếu nại, tố cáo vượt quá thẩm quyền hoặc công dân yêu cầu gặp lãnh đạo thì chuyên viên tiếp công dân ghi nhận và xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh xem xét, nếu thấy cần thiết đại diện Thường trực HĐND tỉnh sẽ trực tiếp tiếp công dân.

Kết quả trong năm 2020, Thường trực HĐND, chuyên viên được phân công tiếp công dân đã tiếp 22 lượt công dân. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở, chế độ chính sách, khiếu nại về hành vi hành chính, quyết định hành chính, công tác xét xử, thi hành án dân sự… Qua đó, đã kịp thời tiếp nhận, giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định của pháp luật.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công Ban pháp chế HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Theo đó, đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh được công chức Văn phòng HĐND tỉnh tiếp nhận, phân loại, nghiên cứu, xử lý, tham mưu, trình lãnh đạo Ban pháp chế HĐND tỉnh có văn bản hướng dẫn hoặc chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng thời gian quy định; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân do Ban pháp chế HĐND tỉnh chuyển đến.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh với vai trò là Trưởng Ban và thành viên của Ban Chỉ đạo 191 đã chủ động phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân và giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh. 

Trong năm 2020, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã nhận 83 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Kết quả xử lý như sau: Trả lại đơn và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 30 đơn; Lưu không xử lý 45 đơn (do đơn trùng lắp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh…); chuyển đến cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết, trả lời cho công dân theo quy định của pháp luật 08 đơn; nhận 03 báo cáo phản hồi kết quả xử lý; đạt tỷ lệ 37,5%; 05 đơn chuyển còn lại đang được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó đã hướng dẫn, giải thích thắc mắc của công dân, tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục sắp xếp, thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân đã đề ra.

Thường xuyên đổi mới, tăng cường giám sát hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các đơn vị, địa phương, trong đó tập trung vào việc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài; nội dung và thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật; việc ban hành và thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo mà chưa được thi hành; việc trả lời ý kiến khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tại các buổi tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giải thích cho nhân dân nắm rõ về trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo để hạn chế việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Phân công bộ phận giúp việc phân công công chức tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan để kịp thời nắm bắt, tham mưu, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân./.

Lê Ngọc