Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020

Ngày đăng: 19/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/12/2019. Cụ thể như sau: Tại Kỳ họp giữa năm 2020

Responsive image
 

Thời gian dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2020. Nội dung nhằm xem xét các báo cáo và tờ trình: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tờ trình ban hành Nghị quyết về hủy bỏ dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định mức tài chính thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc thực hiện bổ sung chế độ điều dưỡng tập trung đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt về bảo hiểm y tế giai đoạn 2021 - 2025.

Tờ trình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2021 và Tờ trình các công việc khác có liên quan khi cần thiết.

Tại Kỳ họp cuối năm 2020

Thời gian dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2020; Nội dung nhằm xem xét các báo cáo và tờ trình: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2021.

Tờ trình ban hành Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2020. Tờ trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2021.

Tờ trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch vốn và danh mục dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tờ trình ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tài chính, kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách tỉnh An Giang. Tờ trình ban hành Nghị quyết về Tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2021.

Tờ trình ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2021 - 2025 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang.

Tờ trình ban hành Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2021. Tờ trình ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2019. Tờ trình ban hành Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2021. Tờ trình ban hành Nghị quyết về Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021. Tờ trình ban hành Nghị quyết đề nghị công nhận thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn là đô thị loại IV. Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc giao biên chế công chức cho các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NQ-CP trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021. Tờ trình về tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2021 và Tờ trình các công việc khác có liên quan khi cần thiết.

VŨ HÙNG