Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phú Tân: quan tâm lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng: 21/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Theo Báo cáo Kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Phú Tân. Năm qua, các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;..

Responsive image
 

 từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân, tích cực hưởng ứng các phong trào góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của huyện.

Ban Chỉ đạo huyện, Ban tổ chức thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị cấp huyện và xã, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chủ động đề ra chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế và thực hiện từng bước nâng cao hiệu quả. Các công ty ổn định, phát triển sản xuất hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh.

Thông qua các hình thức sinh hoạt, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục chỉ đạo triển khai, quán triệt nội dung các chỉ thị, kết luận, nghị định, công văn, kế hoạch của trung ương, tỉnh, huyện có liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đặc biệt, thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động, các cuộc họp, sinh hoạt chi, tổ hội các đoàn thể với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về chủ trương, ý nghĩa và nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng đến thành viên, đoàn viên, hội viên những vấn đề cơ bản về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân; thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện; phối hợp thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tổ chức cho lãnh đạo huyện gặp gỡ đối thoại với Nhân dân, cán bộ, công nhân, lao động...; thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Nhân dân.

 Qua kiểm tra, phúc tra cho thấy hầu hết các đơn vị đều thực hiện tốt theo kế hoạch đề ra, kết quả xếp loại việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: 12/18 xã, thị trấn xếp loại Xuất sắc, 06 xã xếp loại Khá; 52/53 cơ quan, đơn vị xếp loại Xuất sắc, 01 cơ quan xếp loại Khá; 14/16 công ty, doanh nghiệp xếp loại Xuất sắc, 02 công ty, doanh nghiệp xếp loại Khá.

Theo đó, việc thực hiện quy chế dân chủ ở các xã, thị trấn tiếp tục chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ ngày càng được nâng lên;  thực hiện quy chế dân chủ được các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, … mang lại hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được các ngành, các cấp và Nhân dân tiếp tục thực hiện, từng bước đi vào chất lượng, đã xét và công nhận 36.115/53.776 hộ đạt GĐVH, đạt tỷ lệ 67,16% so với tổng số hộ (chiếm 85,37% số hộ đăng ký), 15/16 xã đạt văn hóa Nông thôn mới (Phú Xuân không đăng ký), 88/88 ấp văn hóa, 135/142 cơ quan văn hóa.

Các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của Nhà nước, nhất là trong dịp lễ, tết; toàn huyện đã vận động được 15,981 tỷ/5,940 tỷ đồng, đạt 269% kế hoạch.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” đảm bảo phục vụ tốt cho tổ chức và cá nhân khi đến quan hệ hành chính ngày càng được thân thiện, hiệu quả hơn. Thực hiện Quy chế dân chủ gắn với thực hiện Luật tiếp công dân: Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thường xuyên và thực hiện có nề nếp. Việc giám sát của Nhân dân được thể hiện đầy đủ thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng....

Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Hầu hết cơ quan, đơn vị quản lý và điều hành hoạt động theo quy chế; thực hiện công bằng, dân chủ trong phân công, giao việc xét khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức chủ động, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm trong công tác. Những việc cán bộ, công chức, viên chức được biết, tham gia ý kiến đều được Thủ trưởng cơ quan kịp thời thông báo, công khai cho cán bộ, công chức, viên chức như: chương trình, kế hoạch công tác tháng, quí, năm của cơ quan, kinh phí hoạt động, các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác… 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm được duy trì, nề nếp; Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn thực hiện tốt quy chế phối hợp, đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong việc chấp hành tốt các nội quy, quy định của cơ quan, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì tốt gắn với thực hiện công tác dân vận chính quyền. Hoạt động của công đoàn, chi đoàn và Ban Thanh tra Nhân dân được phát huy, bảo vệ được quyền lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sử dụng kinh phí và tài sản cơ quan; việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị đã phát huy quyền làm chủ của tập thể, cá nhân, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần rất lớn vào phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm từ người đứng đầu đến cán bộ, công chức, viên chức, từng bước nâng chất lượng và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, hầu hết các công ty, doanh nghiệp đều có quan tâm thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo nội dung Nghị định 149/2018/NĐ-CP. Các nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động được công khai dân chủ như: tiền thưởng, chế độ ăn giữa ca, trang bị bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tham quan, nghỉ mát… được người sử dụng quan tâm thực hiện. Đặc biệt 16/16 doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện điều chỉnh kịp thời chế độ tiền lương cho người lao động theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP, người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt tỷ lệ trên 97%… từ đó xây dựng được mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động....

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Chỉ đạo huyện là tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và NQTW4 (khóa XII) trong sinh hoạt chi, đảng bộ, thi đua Dân vận khéo, nâng chất cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều mô hình, phần việc hiệu quả, thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp.  Tăng cường phối hợp hoạt động giữa các tổ chức và cơ quan trong hệ thống chính trị về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở./.

HP-PT