Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phú Tân: Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên

Ngày đăng: 18/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Với sự quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện của các cấp uỷ, Huyện uỷ đã ban hành Kế hoạch số 107-KH/HU để cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,

Responsive image
 

trên địa bàn huyện và chỉ đạo UBND huyện, các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương cụ thể hóa kế hoạch phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị và triển khai, quán triệt từ trong cán bộ, đảng viên đến quần chúng Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện Chỉ thị từ huyện đến cơ sở, nên thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Tân đạt được kết quả nhất định.

 Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiêm túc các hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020. Kết quả toàn huyện đã tổ chức 44 lớp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên từ huyện đến cơ sở, có 6.577 người tham dự, trong đó đảng viên, đạt tỷ lệ 99,26%. Qua học tập đã giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2020, từ đó liên hệ thực tiễn bản thân để đăng ký nội dung làm theo Bác, sát với chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Các cấp ủy đảng duy trì thường xuyên việc đưa nội dung Chuyên đề năm 2020, chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về “Kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” hoặc chuyên đề các năm trước và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương người tốt, việc tốt trong sinh hoạt chi bộ, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, liên hệ thực tế chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị. Chính từ việc làm trên đã tạo sự chuyển biến rõ nét về sự nêu gương, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm với công việc, thái độ phục vụ Nhân dân... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kỷ luật, kỷ cương ngày một tốt hơn.

Thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, họp cụm, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện cũng đã lồng ghép sinh hoạt, tuyên truyền nội dung học tập và làm theo, với thực hiện nhiệm vụ của từng ngành đến lực lượng, đoàn viên, hội viên, nhất là Đoàn thanh niên tổ chức 2 cuộc thi “Hành trình theo chân Bác” và “Theo dòng lịch sử” bằng hình thức trực tuyến trên mạng internet... tổ chức các chuyến du khảo về nguồn, phát động hưởng ứng Cuộc thi viết về chủ đề học tập và làm theo Bác, tổ chức hội thi kể chuyện gương “Người thật, việc thật”… góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp niềm tin, tình cảm và đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. 

Nhìn chung, học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt đoàn thể và là một trong những nội dung quan trọng của sinh hoạt chính trị, tư tưởng, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Việc xây dựng, rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức luôn được các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan đã nghiên cứu, xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm của địa phương, của ngành và được công khai trực quan tại nơi làm việc. Nội dung tập trung giáo dục cán bộ, đảng viên về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tinh thần trách nhiệm, trung thực, gắn bó với nhân dân, kỷ luật, đoàn kết, bản lĩnh, tận tụy với công việc, góp phàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện niêm yết bảng Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp hành chính và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức theo Quyết định số 2165/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang. Đến nay, hầu hết đã xây dựng và thực hiện niêm yết công khai tại cơ quan, công sở về quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Ngoài ra, việc thực hiện chuẩn mực đạo đức cũng được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và xét khen thưởng cuối năm.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 526/KH-UBND của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện tăng cường chỉ đạo và phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Bên cạnh đó, cũng quan tâm triển khai thực hiện Đề án văn hoá công vụ và phát động “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Qua đó, chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên quán triệt, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, đồng thời quan tâm đổi mới công tác quản lý nhà nước, xây dựng những điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức và hành động của tập thể và cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo kiểm tra việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và Đề án văn hoá công vụ (18 xã và 02 ngành). Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đều triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Huyện cũng đã quan tâm chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch về “Tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch về “Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó tích cực giới thiệu, lan tỏa các gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân./.

HP- PT