Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 05/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 04/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh An Giang. Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tập trung triển khai các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 8 thông qua nhằm giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 11 luật và một số nghị quyết. Cụ thể:

Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021); Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020); Luật Thư viện năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020); Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020); Luật Chứng khoán năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020).

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020); Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 10/01/2020); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020).

Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án;

Nghị quyết số 98/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, các hình thức thực hiện như đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật thuộc lĩnh vực quản lý trên Cổng/Trang thông tin điện tử và các hình thức thích hợp khác; Quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung, tinh thần của văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản luật và đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật; Biên soạn, đăng tải và phát hành rộng rãi các tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần văn bản luật và nghị quyết; Ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường thông tin, truyền thông trong việc quán triệt, phổ biến rộng rãi các văn bản luật và nghị quyết.

Qua đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang: Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí, các nhà trường thuộc phạm vi quản lý tăng cường thông tin, truyền thông, quán triệt, phổ biến rộng rãi văn bản, nhất là những điểm mới trong các văn bản luật. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống loa truyền thanh cơ sở...

Đối với các Sở, Ban ngành tỉnh: Căn cứ vào nội dung tại Kế hoạch này và điều kiện thực tiễn tại cơ quan, đơn vị xác định nội dung, kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung, tinh thần của văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản luật. Chỉ đạo CBCC, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch... ./.

VŨ HÙNG