Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang

Ngày đăng: 22/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 18/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2968/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang, bao gồm:

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang gồm: Lĩnh vực Quản lý Công sản: 07 thủ tục; Lĩnh vực Tin học Thống kê: 01 thủ tục; Lĩnh vực Quản lý Giá: 01 thủ tục.

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang gồm: Lĩnh vực Quản lý Công sản: 19 thủ tục; Lĩnh vực Quản lý Giá: 01 thủ tục.

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố (19 thủ tục).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các quyết định: Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 23/4/2019, Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang.

Việc phê duyệt, công bố Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trường, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính./.

Minh Tài