Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Năm 2021, An Giang phấn đấu đạt tỷ lệ 98% người dân được hỏi hài lòng về sự phục vụ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 08/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Trong năm 2021, tỉnh An Giang đề ra mục tiêu tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4 và phấn đấu 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phấn đấu tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 98% thủ tục hành chính trả kết quả đúng hạn; 98% người dân được hỏi hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hài lòng với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức…..

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021, mục đích nhằm thực hiện thành công một trong những khâu đột phát của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 về “Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn”; là cơ sở để cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị để triển khai, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách hành chính của tỉnh. Góp phần thực hiện thắng lợi, đạt và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Yêu cầu cải cách hành chính phải được tiến hành trên cơ sở các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo; góp phần xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn. 

Đồng thời, cải cách hành chính phải lấy người dân làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Phấn đấu trong năm 2021, tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia; Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; Phấn đấu 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); 98% thủ tục hành chính trả kết quả đúng hạn, 98% người dân được hỏi hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hài lòng với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4 và phấn đấu 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Các Chỉ số của tỉnh An Giang (PAR Index, PAPI, PCI, SIPAS...): đứng trong nhóm 15/63 tỉnh, thành phố cả nước.

Nhiệm vụ trọng tâm bao gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch; chủ trì triển khai các nội dung về: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương, các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; tham mưu công tác kiểm tra cải cách hành chính; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính./.

Nguồn: Kế hoạch số 829/KH-UBND ngày 31/12/2020
GP