Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019

Ngày đăng: 25/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 25/12/2019, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước do Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân dự và chủ trì Hội nghị.

Responsive image

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm 2019 toàn ngành đã tham mưu tổ chức triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ và các quy định về nêu gương; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đã mang lại hiệu quả rõ nét, thiết thực.

Responsive image

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Đến nay, đã giảm được 04 đầu mối trực thuộc Trung ương, 07 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ và tương đương; hơn 2.600 phòng và tương đương; hàng trăm đầu mối trực thuộc tỉnh, gần 500 đầu mối trực thuộc huyện; giảm khoảng 15.000 lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cấp so với năm 2017. Giảm hơn 236.000 (6,58%) công chức, viên chức, 41.000 hợp đồng 68, hơn 25.000 (12,84%) người hoạt động không chuyên trách cấp xã và hơn 100.000 (13,88%) người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố so với năm 2015. Qua đó, góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, năm 2019 tiết kiệm khoảng 10.000 tỷ đồng. 

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019

Năm 2019, công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng; đã kết nạp được trên 143.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng đến cuối năm 2019 là khoảng 5,2 triệu đồng chí. 

Responsive image

Đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến Tỉnh ủy An Giang

Về định hướng năm 2020. Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện các đề án trình Trung ương và cấp ủy các cấp theo Chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu. 

Responsive image

Đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến Tỉnh ủy An Giang

Ngành tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, tiến hành công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu chuẩn bị thật tốt các nội dung lãnh đạo, điều hành, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, trong đó có việc phân bổ số lượng, nâng cao chất lượng đại biểu dự đại hội. Chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn kết chặt chẽ hiệu quả với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng. Trong đó, kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương.

Chú trọng bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong Đảng và trong xã hội.

Triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, đặc biệt là Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ngành tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ công tác cán bộ thường xuyên và bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận.

Đồng thời, xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; trong đó tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đủ về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”./. 

Hữu Trực