Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

“Hồ Chí Minh dắt toàn dân nước ta”

Ngày đăng: 08/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Đó là một câu, trích trong bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch (Lãnh tụ ca), nhạc Lưu Hữu Phước - lời Nguyễn Đình Thi. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước kể rằng, từ năm 1947, tại Phú Thọ, ông bắt đầu viết những dòng nhạc đầu tiên ca khúc về Bác Hồ; đến Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ I tại chiến khu Việt Bắc (tháng 4 năm 1950), Bác Hồ đã nghe ca khúc này khi Người đến dự và năm 1951 nhà văn Nguyễn Đình Thi góp ý chỉnh sửa gần như tất cả lời ca để có như hiện nay:

Sao vàng phấp phới, ánh hồng sáng tươi,
Toàn Việt Nam đón chào ngày mới.
Hồ Chí Minh dắt toàn dân nước ta,
Vững bền tranh đấu cho đời chúng ta.
Hồ Chí Minh muôn năm giải phóng cho nhân dân,
Xây dựng non nước Việt Nam…

Mỗi lần cất lên lời ca thiết tha ấy lại gợi lên không khí sôi sục của từng thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc, thấy bừng sáng lên hình tượng cao đẹp về Lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Là vị Lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, Người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới - Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là Người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng vào mùa Xuân năm 1930. Việc thành lập Đảng, đây là bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về đường lối chính trị và về tổ chức của các phong trào yêu nước Việt Nam. Sự ra đời của Đảng khẳng định tầm nhìn, vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là cống hiến to lớn và đầy sáng tạo của Người trong việc vận dụng chủ nghĩa Marx - Lenin vào việc thành lập một đảng cách mạng chân chính để lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Với lòng yêu nước thiết tha và ý chí, khát vọng cháy bỏng giải phóng dân tộc, ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh rời Cảng Sài Gòn, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Bằng nhãn quan chính trị đặc biệt, Người quyết định sang Phương Tây, nơi khởi nguồn của chủ nghĩa thực dân, quê hương của các cuộc cách mạng tư sản, để tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những từ “Tự do”, “Bình đẳng”, “Bác ái”; xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào rồi sẽ trở về giúp đồng bào.

Bôn ba khắp năm châu, bốn biển để nghiên cứu, tìm hiểu về các cuộc cách mạng điển hình, kiểm nghiệm nhiều học thuyết, nhiều con đường đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân các nước thuộc địa, cuối cùng Người đã đến với chủ nghĩa Marx - Lenin, tìm thấy ở đó ánh sáng chân lý của thời đại, con đường giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Người đã rút ra kết luận: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

Hành trình 20 năm ấy là hành trình mà Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm và thấy được con đường giải phóng dân tộc đúng đắn, phù hợp với nhu cầu phát triển của dân tộc Việt Nam và xu thế của thời đại, đó là: Tiếp thu và phát triển học thuyết Marx - Lenin về cách mạng thuộc địa, xây dựng hệ thống lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tổ chức truyền bá lý luận đó vào Việt Nam, ra sức chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, vạch ra cương lĩnh chính trị đúng đắn nhằm dẫn đường cho dân tộc tiến hành cuộc đấu tranh vì độc lập tự do.

Ngày 03-02-1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hong Kong (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị đã thông qua: Cương lĩnh vắn tắn, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt, Chương trình vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo; Hội nghị đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng.

Đường lối đúng đắn của Hội nghị hợp nhất đã quyết định nội dung, phương hướng, bước đi của cách mạng Việt Nam, đưa Nhân dân Việt Nam vào cuộc đấu tranh giành độc lập, xóa bỏ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, giải phóng con người khỏi bóc lột, bất công.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về vai trò lãnh đạo cách mạnh Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử đấu tranh của Nhân dân ta: Thời kỳ Đảng tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc ở vị trí trung tâm lãnh đạo phong trào cách mạng.

Từ đó, Hồ Chủ tịch tiếp tục giáo dục, rèn luyện, để Đảng ta ngày càng trưởng thành và phát triển, thực hiện ngày càng thành công vai trò của mình: Đảng đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; Đảng đã lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ cũng như lãnh đạo giành những thắng lợi bước đầu trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đưa đất nước vững bước đi lên như ngày nay.

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta càng tự hào hơn về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, với những mốc son chói lọi qua 91 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta, đặc biệt là công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Hồ Chí Minh muôn năm ngời sáng soi tương lai.
Ơn này ghi nhớ nào phai”.

Q. Hùng