Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giám sát hoạt động của đại biểu dân cử HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu

Ngày đăng: 25/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang vừa tổ chức giám sát hoạt động của đại biểu dân cử HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu.

Qua giám sát cho thấy các đại biểu xây dựng báo cáo cơ bản bám sát đề cương của Ban Thường trực, có phân tích đánh giá tình hình, một số đại biểu có đánh giá ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu; luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm. Gương mẫu, trách nhiệm, gần dân, quan tâm thực hiện các quy định của pháp luật về đấu tranh phòng, chống biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân; truyền truyền, vận động người thân và gia đình cũng thực hiện tốt việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở nơi làm việc và nơi cư trú.

Ngoài ra, các đại biểu tham gia khá đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tham dự đầy đủ các buổi họp tổ đại biểu, ghi nhận và phản ánh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với HĐND và các cơ quan chức năng; sau mỗi kỳ họp thực hiện việc phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh đến cử tri nắm. Tại các kỳ họp đại biểu tích cực tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề  thuộc nội dung, chương trình kỳ họp. Tham gia chất vấn các cơ quan và các đại biểu có trách nhiệm thuộc các lĩnh vực mà cử tri quan tâm, phản ánh, bức xúc, đồng thời thực hiện quyền giám sát việc trả lời chất vấn tại các kỳ họp và trả lời bằng văn bản sau các kỳ họp.

Responsive image

Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Tân thảo luận Tổ

Một số đại biểu đã thực hiện việc tiếp công dân tại cơ quan theo quy định của pháp luật, đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân tại cơ quan mình phụ trách và đối với các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giải quyết vụ việc; giám sát việc giải quyết và trả lời văn bản cho công dân. Quan tâm thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng; công khai, minh bạch các hoạt động trong cơ quan như quản lý, sử dụng kinh phí, mua sắm tài sản công, quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, nâng lương, công tác thi đua khen thưởng hàng năm, tài sản, thu nhập... Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn của công dân; Quan tâm, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp, nhằm nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo công tâm, đúng pháp luật.

Trong nhiệm kỳ công tác với trách nhiệm là đại biểu HĐND tỉnh các đại biểu luôn cố gắng thực hiện tốt Chương trình hành động đầu nhiệm kỳ - lời hứa với cử tri tại đơn vị ứng cử nói riêng và Nhân dân trong tỉnh An Giang nói chung. Nội dung trong chương trình hành động đã được đại biểu vận dụng trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước phân công. Ở cương vị nào, các đại biểu cũng đã tích cực, gương mẫu, tự giác chấp hành tốt chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, trong quá trình thực hiện trọng trách được Đảng và Nhà nước giao phó các đồng luôn gắn với việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử để cố gắng thực hiện đầy đủ, thực hiện tốt nhất lời hứa với cử tri, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ vừa qua...

Bên cạnh những ưu điểm, qua giám sát cho thấy các vị đại biểu HĐND tỉnh tại địa bàn được giám sát còn một số hạn chế như: Trong nhiệm kỳ vừa qua còn một số đại biểu chưa sắp xếp được thời gian và công việc để thực hiện đầy đủ trách nhiệm tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, vẫn còn  một số đại biểu vắng nhiều điểm tiếp xúc cử tri.

Vẫn còn một số đại biểu chưa dành thời gian nhiều cho cử tri phát biểu, thực hiện báo cáo với cử tri về nội dung chương trình kỳ họp; báo cáo kết quả sau kỳ họp còn dài chưa có tập trung nội dung cốt lõi. Một số Đại biểu chưa dành nhiều thời gian cập nhật, nghiên cứu 02 văn bản quan trọng của Ủy ban nhân dân tỉnh đó là: Văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp) và văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của tổ đại biểu (do HĐND tỉnh tổng hợp), để trả lời cho cử tri trong những lần tiếp xúc trước và sau kỳ họp tiếp theo.  

Thực tế có cử tri gửi đơn khiếu nại đến đại biểu HĐND tỉnh đề nghị được quan tâm, hỗ trợ và thực hiện quyền giám sát của Đại biểu dân cử đối việc giải quyết của chính quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích cho cử tri. Tuy nhiên, một số vị đại biểu là lãnh đạo tỉnh nên chỉ đạo cơ quan của mình xử lý, mà chưa thực hiện quyền giám sát của người đại biểu dân cử trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Điều đó chưa đáp ứng được nguyện vọng, mong đợi của người dân đối với cá nhân đại biểu mà cử tri tín nhiệm.

Sau những lần tiếp xúc cử tri, đại biểu ít quan tâm, nhắc nhở, đôn đốc việc tổng hợp báo cáo ý kiến của cử tri; việc theo dõi, đối chiếu giữa báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp có đúng, đủ hay còn thiếu, sót, để từ đó có quan tâm nhắc nhở, bổ sung đầy đủ, kịp thời.

Việc tuyên truyền, vận động Nhân dân và người thân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đôi lúc cũng còn hạn chế.

Qua đó, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm nhắc nhở các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri; xử lý kiến nghị, đơn thư của cử tri và có thông báo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri sau khi được cơ quan chức năng, cấp thẩm quyền giải quyết; tăng cường công tác hướng dẫn tổ chức hoạt động của đại biểu dân cử theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các vị ĐB HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ đại biểu đân cử cần quan tâm sắp xếp được thời gian và công việc để thực hiện đầy đủ trách nhiệm tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tiếp xúc cử tri chuyên đề, cơ quan – đơn vị công tác, nơi cư trú theo quy định;  Tăng cường giám sát của người đại biểu dân cử trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, quan tâm, nhắc nhở, đôn đốc việc tổng hợp báo cáo ý kiến của cử tri và trả lời kiến nghị cử tri; Tuyên truyền, vận động Nhân dân và người thân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước./.

Lê Thanh Dũng