Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Những kết quả tích cực qua hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 27/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW (gọi tắt Chỉ thị 05), để cụ thể hóa chủ trương Đại hội XII của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền,

các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Tiếp đến, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng thể hiện rõ quyết tâm của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã đề ra bốn nhóm giải pháp, trong đó, một trong những giải pháp quan trọng của nhóm giải pháp thứ nhất về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quan trọng này trong toàn Đảng và toàn xã hội. Để triển khai Chỉ thị, ngày 19/12/2016, Bộ Chính trị ban hành Quy định 55-QĐ/TW “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; ngày 25/7/2016, Ban Bí thư ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy trực thuộc Trung ương; đồng thời Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển.

 

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư; hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị, nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng các chuyên đề toàn khóa, hằng năm và ban hành hướng dẫn thực hiện các chuyên đề…

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng ở địa phương, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức các hội nghị quán triệt học tập; ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị, trong đó nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và của từng cán bộ, đảng viên; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề đột phá, những

vấn đề bức xúc nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

 

Nhìn chung, hai năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của các cấp, các ngành nghiêm túc, bài bản, theo đúng kế hoạch. Thông qua việc học tập chuyên đề năm 2016 và cũng là chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác và quần chúng nhân dân cũng thấy cần phải học tập, làm theo Bác để trở thành người tốt hơn và tích cực hơn trong việc tham gia đấu tranh đẩy lùi tình trạng xuống cấp ở một số mặt đạo đức xã hội.

 

Hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đã chú trọng lựa chọn nội dung đột phá để tạo chuyển biến rõ nét; xây dựng quy chế, quy định về việc định kỳ thực hiện trao đổi, đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường trao đổi, đối thoại, nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm…, qua đó góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân.

 

Hằng năm, hầu hết các cán bộ, đảng viên đã xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05; Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để theo dõi, kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy đã coi đây là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên cuối năm. Nhờ đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã khắc phục những mặt còn tồn tại, yếu kém, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, tích cực hơn trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên tận tụy với công việc, tận tụy với nhân dân.

 

Nhiều địa phương, ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp làm khâu đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Qua đó, đã chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhũng nhiễu, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”, từ đó góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

 

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm chú trọng, đi vào thực chất hơn. Ngoài tài liệu chuyên đề hằng năm do Trung ương hướng dẫn, các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động lựa chọn những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tác phẩm của Bác để đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ.

 

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong tổ chức, thực hiện việc học tập và làm theo Bác, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có văn bản yêu cầu các cơ quan báo chí phải tăng cường dung lượng, thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những cách làm hay, những tấm gương điển hình tiên tiến, những kết quả đạt được của việc học tập và làm theo Bác. Đội ngũ báo cáo viên các cấp tăng cường tuyên truyền về Chỉ thị và các chuyên đề trong các buổi nói chuyện thời sự, phổ biến nghị quyết. Nhiều nơi tổ chức các cuộc thi viết, thi kể chuyện về những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác được đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia. Việc biểu dương, khen thưởng các tấm gương điển hình tiên tiến cũng được các cấp ủy quan tâm.

 

Có thể nói, việc học tập và làm theo Bác đã dần dần trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII góp phần làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế./.

Quốc Khánh