Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp

Ngày đăng: 14/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Hiện nay, tỉnh đang thực hiện các bước để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2021-2026), Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027). Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ, đánh giá tình hình phụ nữ, phong trào, hoạt động Hội LHPN các cấp trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Responsive image
Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Bích Phượng cho biết: “Hội đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội; đang tiếp tục tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội của Hội LHPN Việt Nam, triển khai kế hoạch hướng dẫn đại hội, hướng dẫn đề án nhân sự, kế hoạch tuyên truyền đại hội và tập huấn công tác chuẩn bị đại hội... Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp phải đảm bảo được chỉ đạo tập trung, chuẩn bị chu đáo, đảm bảo diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ. Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở từ quý I-2021, hoàn thành trong quý II-2021; cấp huyện hoàn thành trong quý III-2021; cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV-2021”.

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027), ngày 28-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang Chỉ thị: yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư gắn với Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 10-Ctr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”. Tăng cường lãnh, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các cấp Hội, tạo điều kiện để Hội thực hiện tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân chỉ đạo: các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Hội LHPN cùng cấp chuẩn bị nội dung, văn kiện và tổ chức tốt đại hội: báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng kết quả hoạt động của Hội, những đóng góp tích cực của phụ nữ trong nhiệm kỳ qua; nêu rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới ở mỗi cấp Hội cần bám sát Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa X), Chương trình hành động số 10-Ctr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đảng bộ các địa pương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trong bối cảnh mới. Gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động, hoạt động Hội với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Bảo đảm lợi ích của tổ chức Hội, hội viên, phụ nữ gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, mới, khó, có liên quan đến phụ nữ.

Chỉ đạo công tác nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ cùng cấp phải bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam. Nhân sự ứng cử cơ quan lãnh đạo Hội các cấp phải đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, có uy tín, kinh nghiệm; có số lượng, cơ cấu hợp lý, thể hiện tính liên hiệp, tính đại diện; có sự kế thừa và phát triển. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn trong cơ quan lãnh đạo Hội các cấp. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho cấp ủy, chính quyền. Phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN cấp trên trực tiếp trong dự kiến nhân sự giới thiệu vào các chức danh chủ chốt của tổ chức Hội. Các cấp Hội phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội; biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cấp chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ tổ chức đại hội thành công. 

Responsive image

Hội phụ nữ quan tâm chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho phụ nữ và Hội LHPN cá cấp phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo, thế mạnh và khả năng đóng góp của mình trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Hoạt động của Hội LHPN các cấp có nhiều tiến bộ, luôn quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn các hoạt động tuyên truyền, chăm lo, hỗ trợ và thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp; đặc biệt là các tổ chức, chi hội và nâng cao chất lượng hội viên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của phụ nữ và tổ chức Hội, nhằm tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, mở rộng tính liên hiệp, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, góp phần nâng cao vị thế của Hội, thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ./.

Hạnh Châu