Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cần thúc đẩy, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị

Ngày đăng: 17/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của phụ nữ trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo điều kiện cho phong trào phụ nữ có những bước tiến mới và tăng số lượng, chất lượng cán bộ nữ trong hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế xã hội.

Responsive image

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác bình đẳng giới nói chung và bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý nói riêng. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành luật, nhiều nghị quyết, chỉ thị, chính sách về bình đẳng giới và công tác cán bộ.

Theo kết quả công bố chính thức về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Việt Nam. Tổng số dân của Việt Nam là 96.208.984 người; nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%), nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Riêng dân số tỉnh An Giang là 1.908.352 người, trong đó: Nam là 847.570 người (chiếm 49,65%), nữ là 960.782 người (chiếm 50, 35%). Với số liệu trên cho thấy phụ nữ chiếm khoảng một nửa dân số, do đó phụ nữ có thể đảm nhiệm 50% vị trí ra quyết định. 

Bà Nguyễn Thị Kỳ - Chuyên gia cao cấp - Nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội cho biết, “thúc đẩy sự tham gia lãnh đạo, quản lý của nữ giới trong hệ thống chính trị có tầm quan trọng to lớn vì thực hiện mục tiêu bình đẳng giới là thước đo quan trọng về mức độ bình đẳng giới của một quốc gia; sự công bằng để đảm bảo quyền và tiếng nói của phụ nữ; hạn chế và giảm thiểu tác động tiêu cực của định kiến giới về vai trò giới trong gia đình và xã hội, dần xóa bỏ định kiến về nữ giới chỉ làm tốt công việc gia đình, nội trợ và phục vụ; đảm bảo pháp luật, chính sách công, đặc biệt là chính sách có ảnh hưởng đến phụ nữ có chất lượng tốt hơn, đảm bảo nhu cầu và lợi ích của nữ giới, hướng đến sự phát triển bền vững của một quốc gia.”

Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được xem là một trong những nội dung quan trọng, then chốt, tạo cơ hội cho phụ nữ được nói tiếng nói đại diện cho giới mình, được phát huy trình độ năng lực, kinh nghiệm, thể hiện quan điểm trong quyết định các chính sách về các lĩnh vực. Thông qua đó, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Tại Điều 11, Luật Bình đẳng giới quy định “Bảo đảm bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình; hỗ trợ và tạo điều kiện cho nam, nữ phát huy khả năng, có cơ hội như nhau để tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả của sự phát triển…”

Tại Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã đưa ra chỉ tiêu cán bộ nữ trong các cấp ủy đảng: phấn đấu đến năm 2020 “cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên”;  “nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp từ 35% đến 40%”; “các cơ quan đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ”.

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đề ra chỉ tiêu cán bộ lãnh đạo nữ trong bộ máy chính quyền nhà nước; trong đó “phấn đấu đến năm 2020, đạt 95% UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ”.

* Tăng cường các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

Tại An Giang, theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2016-2020, An Giang đạt tiêu chí “cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động” và đạt trên 11% UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ .

Cụ thể: toàn tỉnh có tổng số đảng viên nữ là 22.201; lãnh đạo quản lý cấp tỉnh có 06 nữ (cấp trưởng là 2 nữ; cấp phó là 04 nữ); lãnh đạo cấp huyện có 55 nữ (cấp trưởng là 22 nữ, cấp phó là 33 nữ); lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh có 99 nữ (cấp trưởng là 20 nữ, cấp phó là 79 nữ); lãnh đạo cấp phòng thuộc các cơ quan cấp tỉnh và lãnh đạo cơ quan cấp huyện có 1.038 nữ (cấp trưởng là 264 nữ; cấp phó là 774 nữ); Chi cục và tương đương có 42 (cấp trưởng là 14 nữ; cấp phó là 28 nữ).

Giai đoạn 2016-2020, có 02/10 đại biểu nữ trúng cử Đại biểu quốc hội, tỷ lệ 20%; tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh: 10/73 đại biểu, tỷ lệ 13,7%; tỷ lệ nữ trúng cử HĐND cấp huyện, thị xã, thành phố: 101/427 đại biểu, tỷ lệ 23,65%; tỷ lệ nữ trúng cử HĐND cấp xã, phường, thị trấn: 1.248/4.595 đại biểu, tỷ lệ 27,16%.

Với số liệu trên cho thấy, nhìn chung, công tác đảm bảo thực hiện các quy định bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động tại các cơ quan, đơn vị được lãnh đạo quan tâm, thực hiện và đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng so với yêu cầu đạt tỷ lệ “95% UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ” vào năm 2020 còn khoảng cách khá lớn.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, nhìn chung, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ của tỉnh trong thời gian qua được quan tâm, chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt yêu cầu về nguồn nhân lực nữ trong giai đoạn mới. Nguyên nhân, do việc quy hoạch đào tạo nguồn cán bộ nữ trẻ, cán bộ nữ dân tộc tuy có triển khai thực hiện nhưng chưa phát huy hiệu quả tích cực. Nhận thức và đánh giá của xã hội về vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ, công chức nữ vẫn chưa đầy đủ, vẫn còn biểu hiện xem nhẹ phụ nữ. Nguồn cán bộ nữ để bổ sung cho nhiều vị trí lãnh đạo vẫn còn hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu và chất lượng cho các chức danh cần bố trí, đề bạt; trình độ học vấn của phụ nữ đã từng bước nâng cao, nhưng bên cạnh vẫn có khoảng cách nhất định so với nam giới.

Để thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và góp phần nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch truyền thông về Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, tập trung triển khai thực hiện từ tháng 7/2020 đến khi kết thúc kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các hoạt động truyền thông được phổ biến trên diện rộng, có tính lan tỏa trong cộng đồng.

Đồng thời, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, phát hành thông điệp, pano, áp phích, tranh cổ động truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị để truyền thông trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch truyền thông trên địa bàn quản lý để  hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế địa phương xây dựng Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phát hành thông điệp, pano, áp phích, tranh cổ động truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị để truyền thông trên địa bàn. Quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung kế hoạch và đảm bảo hỗ trợ kinh phí thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch đề ra. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch truyền thông trên địa bàn quản lý. 

Đề nghị lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan phối hợp tổ chức Hội thi tuyên truyền bình đẳng giới cấp huyện, trong đó lưu ý nội dung bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nhằm hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội thi cấp huyện tổ chức phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tiết kiệm, đồng thời phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

* Thúc đẩy bình đẳng giới trong giai đoạn 2021-2030

Để thúc đẩy bình đẳng giới trong giai đoạn 2021-2030, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện về bình đẳng giới trên lĩnh vực chính trị. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tăng cường quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về vai trò, trách nhiệm trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Việc thay đổi thái độ tích cực và trách nhiệm cao của cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp là tiền đề cơ bản thúc đẩy chất lượng, hiệu quả công tác bình đẳng giới. Do đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới có ý nghĩa rất quan trọng và cần được tiếp tục tăng cường. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ trong cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. Tăng cường nâng cao nhận thức đúng đắn và sự cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện bình đẳng giới. 

Tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về giới, bình đẳng giới và pháp luật về bình đẳng giới, trước hết cho nhóm hoạch định và thực thi chính sách pháp luật. 

Xây dựng chiến lược, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nữ, trong đó chú trọng đến công tác quy hoạch nguồn lãnh đạo nữ các cấp, các ngành. Các cơ quan, nhất là người đứng đầu cơ quan phải đặt nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong tổng thể công tác cán bộ của cấp ủy. Trong từng cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ nữ theo quan điểm phát triển, chú trọng yếu tố giới. Cụ thể hóa các chỉ tiêu bình đẳng giới vào Nghị quyết của Đảng, trong quy hoạch, đào tạo của cơ quan phải nhất thiết bảo đảm tỷ lệ nữ phù hợp. Công tác luân chuyển cán bộ nữ phải phù hợp với điều kiện, sở trường công tác để đào tạo toàn diện từ thực tiễn đối với cán bộ nữ. Đồng thời, mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ trẻ có triển vọng phát triển.

Nâng cao vai trò của tổ chức hội liên hiệp phụ nữ thông qua quy định trách nhiệm của các cấp Hội trong công tác cán bộ nữ; chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác cán bộ nữ; phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ có chất lượng cho Đảng; tham gia có hiệu quả vào công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ ở các cấp. 

Cần chú trọng đầu tư phát triển năng lực nghiên cứu chính sách bình đẳng giới trong chính trị dựa trên bằng chứng cho các đơn vị hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu chính sách bình đẳng giới cho các cấp ủy Đảng và chính quyền. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng về lĩnh vực bình đẳng giới; tập huấn kỹ năng tham mưu cấp ủy về công tác cán bộ nữ trong tình hình mới…/.

Phan Thanh