Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên hướng dẫn công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2020

Ngày đăng: 03/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 26/11/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên ban hành hướng dẫn công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05CT/BCT của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Theo đó, Ban Tuyên giáo huyện yêu cầu cấp ủy các cấp chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện kịp thời, sâu rộng trong Đảng và Nhân dân các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong đó, tập trung tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 35CT/-TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị khác của Trung ương mới ban hành. Đồng thời, tăng cường hoạt động giáo dục, tuyên truyền lý luận chính trị gắn với các ngày kỷ niệm lớn như: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930- 3/2/2020; 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công 19/8/1945- 19/8/2020 và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945- 2/9/2020; 45 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4/1975- 30/4/2020; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890- 19/5/2020,… bằng các phương thức phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Cấp ủy các cấp thực hiện thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trộng điểm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 22 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2021, trọng tâm là triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”. 

Cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo chính quyền cùng cấp lựa chọn mộ số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đề bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ rệt.

Tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo quy định 101 ngày 06/12/2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định của ban chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12/10/2017 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, lỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”, để nâng cao ý thức và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở địa phương, đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị,… ./.

Hữu Ngọc