Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Ứng dụng CNTT giải quyết công việc, thủ tục hành chính để phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 06/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại công văn số 2552/VPCP-KSTT, UBND tỉnh có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

Responsive image

(Ảnh minh họa)

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ: cấp tỉnh đạt 60% và cấp huyện đạt 30%.

Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp, làm việc trực tuyến đối với các cuộc họp giữa các cơ quan và địa phương trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước và phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến khẩn trương thực hiện kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp các Sở, ban ngành cấp tỉnh và địa phương khẩn trương hoàn thành việc tích hợp, cung cấp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020. Tiếp tục triển khai phần mềm “Phòng họp không giấy” (eCabinet) phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục thực hiện Thông báo số 156/TB-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang, trừ một số trường hợp đặc biệt, cấp bách và những thủ tục liên quan lĩnh vực khám, chữa bệnh của người dân, những thủ tục không thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến. 

Đối với việc bố trí nhân sự làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã phải thực hiện nghiêm theo quy định tại Điểm 3 của Chỉ thị số 726/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu phục vụ hiệu quả, thuận lợi đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp./.

Tin HY
Nguồn CV số 335 /UBND-TH ngày 03/4/2020