Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp đạt tỷ lệ 121,4% kế hoạch năm

Ngày đăng: 05/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Năm 2020, Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực phối hợp với các ngành, các cấp quan tâm đẩy mạnh công tác chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đồng thời thực hiện tốt công tác đào tạo nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng nguồn lực lao động có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Responsive image
 

Ngành đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo nghề. Tổ chức hội nghị tổng kết đề án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh đến năm 2020, định hướng sắp xếp giai đoạn 2021 - 2025; Tổng kết 10 năm Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Tham mưu UBND tỉnh cho phép thành lập Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn - Phân hiệu An Giang; cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho Công ty TNHH giải pháp khoa học và công nghệ Nam Việt - chi nhánh An Giang. Tính đến nay, toàn tỉnh có 33 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm: 02 trường cao đẳng, 05 trường trung cấp, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 16 cơ sở khác tham gia đào tạo nghề.

Phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả đào tạo nghề nghiệp theo đơn đặt hàng của các đơn vị sử dụng lao động. Tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Hội diễn văn nghệ học sinh sinh viên; tổ chức đoàn tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ XI, Lễ Tuyên dương HSSV giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020. Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động giáo dục nghề nghiệp...

Với các biện pháp triển khai tích cực, năm 2020 toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề. Tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp khoảng 30.353 người, đạt tỷ lệ 121,4% kế hoạch năm, trong đó: trình độ cao đẳng: 1.035 sinh viên; trình độ trung cấp 2.328 học sinh; trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 26.990 học viên. Bên cạnh đó, có 26.000 học viên, học sinh, sinh viên tốt nghiệp, số học viên sau khi tốt nghiệp có việc làm 19.500 người, đạt tỷ lệ 75%. Góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 60% 62,5% năm 2019 lên 65% năm 2020, đạt chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Kế hoạch năm 2020, Ngành sẽ tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp khoảng 20.000 người, trong đó lao động nữ chiếm ít nhất 41,5% so với tổng số tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp. học sinh, sinh viên tốt nghiệp khoảng 15.000 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến đạt 66,5%. Tiếp tục triển khai, thực hiện các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung đổi mới, nâng chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Triển khai thực hiện tốt và kịp thời các chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ dạy nghề theo đơn đặt hàng của người sử dụng lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động.

Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và tổ chức Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh nhằm từng bước thay đổi nhận thức của tầng lớp nhân dân và giúp học sinh có định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân và điều kiện của gia đình, góp phần nâng cao tỷ lệ tuyển sinh nghề nghiệp của tỉnh. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội thi, kỳ thi thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh và tham dự hội thi cấp toàn quốc như: hội thi thiết bị đào tạo tự làm, kỳ thi tay nghề, hội diễn văn nghệ, hội thao,…  nhằm tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, năng cao tay nghề và phát triển năng khiếu bản thân.

Bên cạnh đó, Ngành sẽ tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bộ máy tổ chức sắp xếp tinh gọn, năng động, hiệu quả, chú trọng quản lý chất lượng và đề cao tính tự chủ của cơ sở, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo được đưa vào khai thác, sử dụng đạt hiệu quả cao; đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp có kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, của doanh nghiệp về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; phổ cập nghề, đào tạo thường xuyên cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Rà soát, củng cố, bồi dưỡng nâng cao nâng trình độ, năng lực cho  đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên giáo dục nghề nghiệp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; tạo điều kiện nghiên cứu, phát huy tính sáng tạo cho cán bộ quản lý và giáo viên; tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh, lựa chọn tham dự hội giảng cấp quốc gia theo định kỳ; thường xuyên cập nhật, bổ sung chương trình, giáo trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, xã hội và thị trường lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đào tạo đã đề ra; tình hình quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp./.

Thu Hằng