Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang triển khai thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người

Ngày đăng: 11/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Mục đích của kế hoạch nhằm các định cụ thể trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Công ước ACTIP), góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người có tổ chức xuyên quốc gia và các loại tội phạm có liên quan.

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em..

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch phải chủ động, kịp thời, đồng bộ, có lộ trình cụ thể, phù hợp với Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 và Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người. 

Theo kế hoạch, các sở ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ACTIP, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; trong đó, tập trung vào các quy định về phòng, chống mua bán người, bảo vệ nạn nhân bị mua bán, thực thi pháp luật, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua bán người, hợp tác, điều phối quốc tế và khu vực nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống mua bán người ở ban, ngành, địa phương và người dân, phù hợp với từng đối tượng, giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ dân trí, đặc điểm của từng vùng, miền, địa phương để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện các hành vi mua bán người.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Tương trợ tư pháp; Luật Điều ước quốc tế; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Trẻ em; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan bảo đảm phù hợp với các quy định của Công ước ACTIP, gắn với kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về phòng, chống mua bán người.

Cũng theo Kế hoạch, thực hiện nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán và chuyển tuyến để thực hiện các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật, các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ và bí mật thông tin về nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, còn tăng cường nỗ lực điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người, nhất là các nhóm tội phạm có tổ chức tham gia vào hoạt động mua bán người; áp dụng các biện pháp thích hợp như phong tỏa tài sản, áp dụng các hình phạt tương xứng với tính chất và mức độ nghiêm trọng của loại tội phạm này; Tăng cường hợp tác quốc tế, bổ sung cơ chế hợp tác phòng, chống mua bán người phù hợp với Công ước ACTIP.

Lộ trính thực hiện gồm 2 giai đoạn: Từ năm 2021 - 2022, ưu tiên thực hiện tổ chức tuyên truyền, tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu về Công ước ACTIP và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người cho người dân, các lực lượng chức năng của các sở, ngành có liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người, đặc biệt là các cơ quan tư pháp, Bộ đội Biên phòng; Rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống mua bán người phù hợp với các quy định của Công ước ACTIP.  Giai đoạn 2022 – 2025, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và tiến hành sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Tin HY
Nguồn
KH số 10 /KH-UBND ngày 07/01/2020