Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Ban hành Kế hoạch Tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Ngày đăng: 18/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 16/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Quyết định ban hành Kế hoạch Tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Responsive image

 Ảnh minh họa

Kế hoạch được ban hành nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà. Đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước. 

Để hoàn thành mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Công tác xây dựng văn bản chỉ đạo; Rà soát danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm tra TTHC và nâng cao nghiệp vụ kiểm soát TTHC; Kiểm soát việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Niêm yết công khai TTHC và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; Thực hiện rà soát quy định, TTHC; Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; Tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC; Tổng hợp báo cáo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC để trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ (bằng bản giấy và nhập dữ liệu trên phần mềm Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát TTHC Các công việc khác về kiểm soát TTHC theo hướng dẫn của Trung Ương.

Căn cứ và Kế hoạch đã phê duyệt, UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2020 của ngành, địa phương mình, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/02/2020 để tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ;

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công thực hiện nội dung trong Kế hoạch Tổ chức hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020 của UBND tỉnh, có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện công việc;

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; báo cáo kết quả về Văn phòng Chính phủ theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ./.

Nguồn: QĐ số  2994/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh
Phùng Nhung