Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Ngày đăng: 07/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 08/01/2021, UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch 08/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức các  nhiệm vụ về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử; Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ; bố trí người làm công tác văn thư, lưu trữ bảo đảm tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh viên chức theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; thực hiện các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo hộ lao động và các chế độ khác cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ theo theo đúng quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học về văn thư, lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật; Sở Nội vụ thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ và quản lý, giám sát chất lượng hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; Triển khai và sử dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chứng thư số được cấp để bảo đảm việc trao đổi, lưu trữ và xử lý văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan, giữa các cơ quan và tổ chức, cá nhân được thống nhất, toàn diện; Giải quyết dứt điểm tài liệu bó gói, tồn đọng từ năm 2015 trở về trước theo Chỉ thị số 35/CT-TTg; Bố trí kinh phí để thực hiện công tác văn thư, hoạt động lưu trữ.

Về quản lý tài liệu tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh thì hướng dẫn công chức, viên chức thực hiện việc lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; Thực hiện chỉnh lý tài liệu theo yêu cầu của Chỉ thị số 35/CT-TTg; Thực hiện tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quy định của pháp luật; Thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ sau khi đã lập hồ sơ hoàn chỉnh và xây dựng dữ liệu đặc tả; ưu tiên lựa chọn những hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn, tài liệu có tần suất khai thác sử dụng cao, tài liệu bị hư hỏng nặng hoặc có nguy cơ hư hỏng nặng, tài liệu bị mờ chữ nhưng hình ảnh còn đọc được tương đối đầy đủ thông tin; Bố trí kho lưu trữ và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; Xây dựng và hoàn thiện các công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ, số hóa tài liệu, quản lý chặt chẽ tài liệu lưu trữ điện tử theo quy định./.

Thanh Hùng