Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: 17 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 -2020

Ngày đăng: 01/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- An Giang qua hơn 02 năm thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, được sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của các sở ngành tỉnh, sự chủ động, quyết tâm chính trị của UBND các huyện, thị xã; sự chung sức, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân; An Giang có 17 xã đạt 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang, giai đoạn 2018 – 2020.

Responsive image

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao bằng công nhận Long An - Thị xã Tân Châu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang cho biết, An Giang đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 gồm 19 tiêu chí và 35 chỉ tiêu tại Quyết định số 1005/QĐ-UBND. Đồng thời, tỉnh đã đặt mục tiêu phấn đấu triển khai xây dựng 14 xã nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2018 – 2020. Tỉnh uỷ cũng đã chỉ đạo mỗi huyện phải xây dựng 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu, có mức độ phát triển ở tầm cao hơn so với các xã nông thôn mới bình thường để các xã còn lại phấn đấu, học tập và noi theo.

Kết quả, qua hơn 02 năm thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. An Giang đã có 11 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao gồm 05 xã thuộc huyện Thoại Sơn (gồm xã Thoại Giang, Vĩnh Trạch, Định Mỹ, Định Thành, Bình Thành), 01 xã thuộc huyện Chợ Mới (xã Mỹ Hiệp), 01 xã thuộc huyện Phú Tân (xã Phú Bình), 01 xã thuộc TP. Châu Độc (xã Vĩnh Tế), 01 xã thuộc TP Long Xuyên (xã Mỹ Hòa Hưng), 01 xã thuộc huyện Châu Thành (xã Bình Hòa), 01 xã thuộc TX Tân Châu (xã Long An).

05 xã đã được thẩm định và đang trình UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020 gồm 03 xã thuộc huyện Thoại Sơn (xã Vĩnh Phú, An Bình, Vọng Đông) và 02 xã thuộc huyện Chợ Mới (xã Long Điền A, Bình Phước Xuân).

01 xã Tấn Mỹ (Chợ Mới) đã được Tổ thẩm định tỉnh thẩm định hiện đang khắc phục một số một số hạn chế, và bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND tỉnh theo quy định.

Trong đó, một số huyện có quyết tâm chính trị rất cao như huyện Thoại Sơn (đăng ký 2 xã nhưng thực hiện đạt 8 xã NTM nâng cao) và Chợ Mới (có 4 xã); đã góp phần vượt chỉ tiêu giai đoạn 2018 -2020 do UBND tỉnh đề ra là có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, có 04 xã theo lộ trình giai đoạn 2018 - 2020 nhưng không đạt; do còn một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt. Cụ thể, xã Đa Phước - huyện An Phú, đạt 18/19 tiêu chí; xã Tà Đảnh - huyện Tri Tôn, đạt 17/19 tiêu chí; xã Thới Sơn - huyện Tịnh Biên đạt 18/19 tiêu chí; xã Bình Thủy - huyện Châu Phú chỉ đạt 15/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, UBND huyện Châu Phú đã có công văn đề nghị không thực hiện nông thôn mới nâng cao đến 2020 đối với xã Bình Thủy.

Theo đánh giá của Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và sự hỗ trợ tích cực từ các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp trong xã hội. Xây dựng nông thôn mới nâng cao được thực hiện trên nền tảng các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, do đó ở một số xã đã có kinh nghiệm nên dễ dàng nắm bắt và thực hiện tốt các yêu cầu, tiêu chí, chỉ tiêu góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Một số huyện có quyết tâm chính trị rất cao, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn. 

Tuy nhiên, một số xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có sự lơ là, chưa chủ động duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt. Các xã chưa chủ động cập nhật, củng cố hồ sơ minh chứng hằng năm theo hướng dẫn của tỉnh, dẫn đến gặp khó khăn trong thực hiện hồ sơ minh chứng đối với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Cơ chế nguồn vốn của Trung ương và tỉnh không hỗ trợ cho các xã nông thôn mới nâng cao nên phần lớn các xã gặp khó khăn trong thực hiện nâng cấp, mở rộng, cải tạo, sửa chữa các công trình xây dựng cơ bản (giao thông, trường học, văn hóa,…) để nâng mức đạt từ chuẩn xã nông thôn mới lên xã nông thôn mới nâng cao. Một số tiêu chí phụ thuộc và nhiều yếu tố chủ quan, khách quan, điển hình như tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, một số xã vẫn còn để xảy ra tệ nạn xã hội; một số xã chưa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh như về tay-chân-miệng, dịch bệnh sốt xuất huyết; hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp còn hạn chế, việc thực hiện liên kết trong sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân vẫn còn thiếu tính bền vững...

Hiện, An Giang còn 04/11 huyện chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú và Châu Phú. Chưa có xã nào đạt “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” với 9 tiêu chí và 23 chỉ tiêu, theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 3085/QĐ-UBND ngày 29/12/2019 của tỉnh An Giang.

Để khắc phục các hạn chế, Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện thị xã thành phố thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, nhắc nhở các xã trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nói chung và thực hiện xã nông thôn mới nâng cao nói riêng.

Kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nhất là xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn; chủ động trong công tác liên hệ với các Sở, ngành phụ trách tiêu chí. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ các xã trong việc thực hiện tiêu chí và cập nhật, củng cố hồ sơ minh chứng đối với từng tiêu chí và hồ sơ thủ tục đề nghị công nhận…

Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang cho biết, giai đoạn 2021 – 2025, đề xuất thực hiện thêm 25 xã. Cụ thể: Năm 2021, phấn đấu có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bao gồm: các xã Tây Phú, xã Cần Đăng (Châu Thành) và xã Nhơn Hưng (Tịnh Biên), Đa Phước (An Phú), Thới Sơn (Tịnh Biên). 

Năm 2022, phấn đấu có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bao gồm: xã Mỹ Khánh (Long Xuyên), xã Tân An (Tân Châu), các xã Vọng Thê (Thoại Sơn), Tà Đảnh (Tri Tôn), xã Vĩnh Thành (Châu Thành) và xã Phú Lâm (Phú Tân). Năm 2023, phấn đấu có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bao gồm: các xã và Vĩnh Khánh (Thoại Sơn), xã Vĩnh Nhuận (Châu Thành), xã Bình Thủy, Bình Mỹ (Châu Phú), xã Núi Voi (Tịnh Biên), xã Lương Phi (Tri Tôn), các xã Hòa An và An Thạnh Trung (Chợ Mới). Năm 2024, phấn đấu có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bao gồm: xã Phú Vĩnh (Tân Châu), xã Mỹ Đức (Châu Phú) và xã Lương An Trà (Tri Tôn). Năm 2025, phấn đấu có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bao gồm: xã Vĩnh Châu (Châu Đốc), xã Hiệp Xương (Phú Tân) và xã Khánh Bình (An Phú)./.

Phan Thanh