Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Ngày đăng: 03/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 02/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020,

định hướng đến 2025, nhằm hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phê duyệt, triển khai Đề án An Giang điện tử, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, từ năm 2019 đến năm 2025, xây dựng hoàn chỉnh trục kết nối liên thông, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP). Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh, phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% các giao dịch trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh được xác thực điện tử; 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính quyền điện tử từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh thông suốt và hợp nhất với hệ thống thông tin các cấp chính quyền trung ương. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 50% trở lên; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính; 95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 85% tại cấp huyện và 65% tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; 100% cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã biết sử dụng máy tính mức độ cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính quyền điện tử tỉnh phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam; Xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử tỉnh bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính; Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh và thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo hoạt động và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, đảm bảo an toàn thông tin tại các cơ quan nhà nước. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện. Định kỳ, đột xuất báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 và Kế hoạch này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử thành phần của các cơ quan nhà nước, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: KH số 214/KH-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh
Phùng Nhung