Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang

Ngày đăng: 13/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 138/QĐ-SNV ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Sở Nội vụ. Trong đó có nhiệm vụ: trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang.

Qua theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND1, Quyết định số 90/2017/QĐ-UBND2 trên phạm vi toàn tỉnh cho thấy về đối tượng, một số quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng không còn phù hợp với Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND3, không còn phù hợp với tình hình thực tế, sau khi nghiên cứu Sở Nội vụ đã dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang.

Dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang khi được ban hành sẽ ảnh hưởng đến cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị. Do đó, nhằm đảm bảo tính khả thi khi được ban hành, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến đến cán bộ, công chức, viên chức, tổng hợp và có ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 07 tháng 8 năm 2020 (đồng thời gửi vào hộp thư điện tử ntnam05@angiang.gov.vn).

Văn bản đính kèm:

1. Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang,

2 .Quyết định số 90/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND.

3 .Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang.

Các văn bản (gồm: dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang, Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND, Quyết định số 90/2017/QĐ-UBND, Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND) được gửi vào hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị (mail.angiang.gov.vn) và được đăng toàn văn tại mục “Lấy ý kiến Dự thảo văn bản” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang và tại mục “Công chức, viên chức” trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ.

 

các tin khác