Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng: 24/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Công văn số: 666 /STC-NS V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tải về: văn bản dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Tải về: văn bản dự thảo TỜ TRÌNH Dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 21 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách, theo đó tại khoản 3 quy định: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù của địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối ngân sach địa phương.”

2. Trên cơ sở Công văn số 2453/BTC-HCSN nêu trên của Bộ Tài chính, để chủ động trong việc áp dụng cơ chế tài chính đặc thù trong phòng chống dịch bệnh Covid2

19. Sở Tài chính dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

3. Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh về quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh như sau:

a) Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

b) Đề nghị Sở Y tế, Sở Tư pháp khẩn trương tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, thời gian lấy ý kiến chậm nhất đến ngày 26/03/2020.

c) Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

- Sở Tài chính tỉnh An Giang (thông qua phòng Ngân sách), số 5/10 Lê Quý Đôn, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại liên hệ: 0296.3.852532.

- Đồng thời gửi file về địa chỉ mail sotaichinh@angiang.gov.vn

Toàn bộ nội dung dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và của Sở Tài chính http://sotaichinh.angiang.gov.vn Sở Tài chính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Tư pháp quan tâm phối hợp thực hiện

các tin khác