Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại trạm xử lý nước rỉ rác Kênh 10, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Ngày đăng: 03/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá xác định giá dịch vụ thoát nước.

Thực hiện Công văn số 214/UBND-NC ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; trong đó, tại Mục 15 giao Sở Tài chính soạn thảo “Quyết định quy định giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại trạm xử lý nước rỉ rác Kênh 10, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang”; thời gian trình UBND tỉnh vào quý II/2020.    

Tiếp nhận ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 3562/SXD-QLN & HTKT ngày 19/11/2019 về việc thẩm định phương án giá dịch vụ xử lý nước rỉ rác công suất 50 m3/ngày đêm tại trạm xử lý nước rỉ rác Kênh 10, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang và Hồ sơ phương án giá kèm theo Công văn số 208/CtyMTĐTAG ngày 09/10/2019 và Công văn số 89/CtyMTĐTAG ngày 21/4/2020 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang. 

Sau khi thẩm định, Sở Tài chính dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại trạm xử lý nước rỉ rác Kênh 10, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang; Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Quyết định như sau:

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến; thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 03/7/2020.

2. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Cục Thuế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty CP Môi trường đô thị An Giang tham gia ý kiến dự thảo Quyết định; thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 17/6/2020. Sau thời gian này, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến xem như thống nhất dự thảo Quyết định.

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: 

- Sở Tài chính tỉnh An Giang, số 5/10, đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại: 0296.3.852660 – 0296.3.857103

- Đồng thời gửi file về địa chỉ mail sotaichinh@angiang.gov.vn

Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Sở Tài chính (http://sotaichinh.angiang.gov.vn).

Văn bản đính kèm

Công văn lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại trạm xử lý nước rỉ rác Kênh 10, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Bảng Tổng hợp giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại trạm xử lý nước rỉ rác Kênh 10, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Dự thảo Quyết định Quy định giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại trạm xử lý nước rỉ rác Kênh 10, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 

 

các tin khác