Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

36 TTHC thuộc ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã sẽ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Ngày đăng: 11/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 ban hành Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, Danh mục gồm có 36 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thuộc các lĩnh vực như: Cấp, quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân; Đăng ký, quản lý con dấu; Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Nghĩa vụ quân sự; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội;...

Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1291/QĐ-TTg, ngày 10/10/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Công văn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương: Bố trí cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định pháp luật hiện hành. 

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp với tổ chức, cá nhân cho toàn thể CBCCVC trực tiếp làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp; Bảo đảm đủ cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho CBCCVC của các cơ quan ngành dọc được cử ra làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp;

Thông tin, tuyên truyền về hoạt động giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đang áp dụng tại Bộ phận một cửa các cấp để tổ chức, cá nhân biết; Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc giải quyết TTHC đối với những TTHC ngành dọc được đưa ra Bộ phận Một cửa các cấp; Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tại đơn vị, địa phương với Chủ tịch UBND cùng cấp theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị chủ động chỉ đạo thực hiện các nội dung có liên quan theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg;

Ngoài những TTHC được phê duyệt tại Quyết định số 1291/QĐ-TTg, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, thủ trưởng các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh đề xuất, thống nhất với Bộ, cơ quan ngang Bộ để đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. 

Cạnh đó, giao Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả việc giải quyết TTHC đối với những TTHC ngành dọc được đưa ra Bộ phận Một cửa các cấp; Tổng hợp kịp thời các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của địa phương, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nguồn: CV số 1014/UBND-TH ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh
Phùng Nhung