Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai thi hành luật Quy hoạch cần khẩn trương và xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Ngày đăng: 15/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 15/7/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Văn Nưng dự và chủ trì.

Responsive image

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Về hoàn thiện thể chế quy hoạch và việc phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đã báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy họach; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2019/NÐCP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.Đồng thời, đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHÐT ngày 17/5/2019 hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 quy định về giá trong hoạt động quy hoạch…

Responsive image

Về triển khai quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quy hoạch quốc gia để tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quá trình tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng (Quyết định số 1226/QÐ-TTg ngày 24/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ); Bộ Kế hoạch và Ðầu tư dã trình Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ lập quy hoạch ngành quốc gia (Quyết định số 995/QÐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ). 

Responsive image

Về thực hiện chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, trên cơ sở báo cáo các Bộ, ngành, địa phương, Bộ KH&ĐT đã rà soát, tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch tại Tờ trình số 9307/TTr-BKHĐT ngày 28/12/2018 và văn bản số 2120/BKHĐT ngày 02/4/2019. Bản danh mục các quy hoạch sản phẩm hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 9308/TTr-BKHĐT ngày 28/12/2018; văn bản số 2166/BKHĐT-QLQH ngày 04/4/2019 và Tờ trình số 2971/TTr-BKHĐT ngày 09/5/2019. 

Responsive image

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định: Luật Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Đặc biệt, Luật Quy hoạch có nhiều khái niệm, quy định lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam như Quy hoạch tổng thể quốc gia được lập cho thời kỳ 10 năm. Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch vừa mang tính vật thể, vừa mang tính chiến lược, lần đầu tiên được triển khai. Khái niệm phương pháp tích hợp quy hoạch cũng là khái niệm mới, lần đầu tiên áp dụng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian trước mắt cũng như hoạch định các chương trình, định hướng cho giai đoạn 2021 - 2030, đặc biệt trong bối cảnh đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc đang rất gần, hơn lúc nào hết, việc triển khai thi hành luật Quy hoạch cần phải khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ và phải xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành và địa phương./.

Hữu Trực